18. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 24. aprila 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 18.04.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 17. 4. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

18. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 24. aprila 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta;

1. Informacije in pobude;

2. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

Povzetek DIIPa

3. DIIP - Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 1. faza;

4. DIIP - Večnamenska dvorana pri podružnični šoli Črniče;

5. DIIP - Tematska pot Po starodavnih poteh pod Čavnom, skozi Kamnje, Vrtovin in Črniče;

6. Določitev redne delovne uspešnosti direktorice Pilonove galerije Ajdovščina in obravnava predlogov za podajo soglasja k redni delovni uspešnosti direktorjev

Tabela

– Otroški vrtec Ajdovščina; – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
– Osnovna šola Dobravlje;
– Osnovna šola Col;
– Osnovna šola Otlica;
– Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
– Zdravstveni dom Ajdovščina;
– Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

7. Pristop k reprezentativnemu združenju občin Skupnost občin Slovenije.Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.