Oddelek za finance

Oddelek za finance opravlja naloge s področja:

 • nadzora nad poslovanjem, zadolževanjem in izvajanjem odobrenih programov pravnih oseb,
 • uveljavljanja pravic lastnika kapitalske naložbe,
 • priprave proračuna in vseh spremljajočih dokumentov po navodilih za pripravo in usklajevanje predloga med oddelki,
 • priprave zaključnega računa proračuna, krajevnih skupnosti in zakladniškega podračuna,
 • računovodstva in knjigovodstva proračuna krajevnih skupnosti in zakladniškega podračuna,
 • izvajanja notranjih finančnih kontrol pri izvrševanju proračuna,
 • dajanja mnenj k investicijski dokumentaciji o virih financiranja,
 • izterjave terjatev občine,
 • organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za nadzorni odbor,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • s področja državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za finance opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za finance:

Karmen Slokar, vodja oddelka

t/ 05 36 59 116

e/ karmen.slokar@ajdovscina.si

Branka Vodopivec Kompara, računovodkinja

t/ 05 36 59 124

e/ branka.kompara@ajdovscina.si

Klara Slejko, finančnica V

t/ 05 36 59 125

e/ klara.slejko@ajdovscina.si

Martina Ferjančič, računovodkinja za krajevne skupnosti

t/ 05 36 59 134

e/ martina.ferjancic@ajdovscina.si

Ana Čibej, strokovna sodelavka za osnovna sredsta 

t/ 05 36 59 164 

e/ ana.cibej@ajdovscina.si