Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, ki jo na območu občine Ajdovščina natančno opredeljuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina. Odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (neuradno prečiščeno besedilo) 

Občina Ajdovščina zagotavlja izvajanje storitev javne službe preko svojega javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina na vseh poselitvenih območjih, kjer je zgrajen in javnemu podjetju izročen v upravljanje javni vodovod. Na vseh teh območjih je priključitev na javni vodovod obvezna.

Upravljalec javnega vodovoda zagotavlja normalno obratovanje javnega vodovoda ter oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. Poleg tega je njegova skrb tudi vzdrževanje celotnega omrežja in vseh naprav, s katerimi upravlja.

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017 - 2032

Priloga k operativnemu programu - načrt investicij 

V primeru težav ali vprašanj v povezavi z vodoooskrbo na območju občine Ajdovščina se obrnite na Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina.

Dežurni mobilni telefon vodooskrbne službe: 041-631-832