Urad župana

       

Urad župana opravlja naloge s področja:

-     organizacijskih in administrativno tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, občinske volilne komisije ter občinske uprave, 

-     dejanske urejenosti upravne stavbe in njene opreme ter gospodarjenja z Dvorano prve slovenske vlade,

-     načrtovanja in nabave blaga in opreme za potrebe uprave,

-     urejanja občinskih protokolarnih zadev, vizualne podobe in uporabe simbolov občine,

-     organizacije občinskih prireditev,

-     odnosov z javnostjo, zagotavljanja javnosti dela občine ter informiranja strank o splošnih informacijah,

-     založništva,

-     upravljanja z dokumentarnim gradivom in njegove hrambe,

-     izvajanja postopkov javnih naročil po zakonu o javnem naročanju za občinsko upravo in svetovanja javnim zavodom in javnemu podjetju v zvezi z javnim naročanjem,

-     vodenja zadev v postopkih na drugi stopnji,

-     pregleda predlogov predpisov z vidika skladnosti z nomotehničnimi pravili,

-     pravnega svetovanja občinski upravi,

-     informacij javnega značaja,

-     integritete in preprečevanja korupcije,

-     izvedbe posrednih in neposrednih volitev,

-     izvedbe neposrednih oblik sodelovanja občanov pri odločanju,

-     priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje urada župana,

-     planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,

-     požarne varnosti, zaščite in reševanja,

-     obrambe in ukrepov v izrednih razmerah

-     državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje urada župana.

Urad župana opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela  spadajo v področje dela urada župana ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

V uradu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, vezana na mandat župana.

Javni uslužbenci, zaposleni v uradu župana:

Zlata Čibej, vodja urada

t/ 05 36 59 119

m/ 041 311 015

e/  zlata.cibej@ajdovscina.si

Jasmina Seražin, poslovna sekretarka 

t/ 05 36 59 111  

e/ jasmina.serazin@ajdovscina.si

Nastja Zadravec, svetovalka župana 

t/ 05 36 59 156 

m/ 040 377 424 

e/ nastja.zadravec@ajdovscina.si

Patrik Močnik, višji svetovalec župana za nepremičnine

t/ 05 36 59 148 

m/ 030 703 995 

e/ patrik.mocnik@ajdovscina.si 

Tina Velikonja, višja svetovalka župana za odnose z javnostjo 

t/ 05 36 59 152 

m/ 031 422 195

e/ tina.velikonja@ajdovscina.si

Aleksandra Hain, koordinatorica za odnose z javnostjo 

t/ 05 36 59 155

m/ 051 304 607

e/ sanda.hain@ajdovscina.si 

Irena Štokelj, strokovna sodelavka VII/2 - I, v Uradu župana

t/ 05 36 59 118

e/ irena.stokelj@ajdovscina.si

Mateja Kokoravec, strokovna sodelavka za javna naročila 

t/ 05 36 59 160

e/ mateja.kokoravec@ajdovscina.si

Tinkara Lampret Fakuč, strokovna sodelavka VII/2-I

t/ 05 36 59 113

e/ tinkara.fakuc@ajdovscina.si

Matevž Brataševec, koordinator za CZ in splošne zadeve 

t/ 05 36 59 153

m/ 030 610 177

e/ matevz.bratasevec@ajdovscina.si

Mojca Kante, dokumentalistka VI/arhivarka

t/ 05 36 59 100 

e/ mojca.kante@ajdovscina.si

Anja Jakin, dokumentalistka V

t/ 05 36 59 110

m/ 031 613 809

e/ anja.jakin@ajdovscina.si