Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki na območju Občine Ajdovščina ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. Obvezna gospodarska javna služba določa tudi način odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. Javno službo na območju naše občine izvaja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Gospodarska javna služba ravnanje z odpadki nalaga pravice in obveznosti tako za povzročitelje odpadkov in druge uporabnike javne službe, kot za izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov za odlaganje in ravnanje z odpadki.

Služba je natančno opredeljena v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki med drugim določa:

- vrsto in obseg storitev javne službe;

- dolžnosti izvajalca pri zagotavljanju in uprabi storitev javne službe;

- vire financiranja, obračun storitev ravnanja z odpadki in oblikovanje cen storite;

- vrsto, obseg in lastnino objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe;

- nadzor, kazenske določbe in drugo.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Gospodarsko javno službo opravlja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina in obsega:

- reden tedenski odvoz ostankov komunalnih odpadkov iz gospodinjstev;

- odvoz ločenih frakcij (papir, steklo, embalaža iz plastike in pločevinke) iz ekoloških otokov;

- dvakrat letno ali po naročilu odvoz kosovnih odpadkov;

- enkrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev;

- zbiranje kartonske embalaže;

- odvoz odpadkov iz podjetij;

- odvoz organskih kuhinjskih odpadkov.

Zbrane odpadke odvažajo v zbirni center pod Dolgo Poljano - CERO, kjer lahko brezplačno oddate vse odpadke iz gospodinjstva. 

KSD d.o.o. Ajdovščina izvaja tudi gradnjo zbirnih mest za komunalne odpadke. 

Ceniki KSD, d. o. o., Ajdovščina