Vzdrževanje občinskih cest

Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. 

Način vzdrževanja občinskih cest je določen z Odlokom o občinskih cestah v občini Ajdovščina, ki vsebuje tudi vsa ostala področja, vezana na občinske ceste.

Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost teh cest, nadzor nad stanjem cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Izvajalci te službe na območju naše občine so: 

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina za lokalne ceste in javne poti na območju obrtnih in servisnih con; 

- krajevne skupnosti za javne poti na svojih območjih. 

V utemeljenih primerih je lahko na predlog krajevne skupnosti izvajalec rednega zdrževanja javnih poti tudi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.. 

Vzdrževalna dela morajo biti opravljena na način, da omogočajo varno odvijanje prometa ter v skladu z vsemi predpisi in zakoni.

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, skrbi občinska uprava, prav tako za vzdrževanje konstrukcij nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah.

Komunalno stanovanjska služba d.o.o. Ajdovščina na območju naše občine skrbi za 97,08 km lokalnih cest, 5,78 km zbirnih krajevnih cest, 19,15 km krajevnih cest in 3,32 km javnih poti.