Oddelek za prostor

 Oddelek za prostor opravlja naloge s področja:

 • priprave prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov občine,
 • sodelovanja pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • vključevanja varstva okolja v načrtovanje prostora,
 • priprave urbanističnih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege občine,
 • izdaje potrdil iz uradnih evidenc in drugih dokumentov v zvezi z načrtovanjem prostora in graditvijo objektov,
 • vodenja prostorskega informacijskega sistema: zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o namenski rabi prostora, vodenje evidenc o zemljiščih za gradnjo stavb ter vodenje drugih evidenc za odmero nadomestil in davkov,
 • načrtovanja komunalnega opremljanja in priprave programov opremljanja stavbnih zemljišč,
 • odmere komunalnega prispevka,
 • gospodarjenja z nepremičninami v lasti občine,
 • izvajanja prostorskih ukrepov: začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, zakonite predkupne pravice občine, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komasacije in ukrepov pri prenovi,
 • vodenja registra nepremičnin,
 • rezervnega sklada stanovanj,
 • urejanja cestne infrastrukture,
 • izdaje predpisanih dokumentov v zvezi s posegi v varovalnem pasu občinskih cest pri načrtovanju prostora in graditvi objektov,
 • varnosti cestnega promet ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za prostor opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za prostor uraduje na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini. Vaša vprašanja in vloge lahko naslovite na e-naslov: obcinaprostor@ajdovscina.si

Zaposleni v oddelku za prostor:

VODJA ODDELKA: 

Eliana Humar, podsekretarka 

t/ 05 36 59 103

e/ eliana.humar@ajdovscina.si

SPREJEMNA PISARNA: 

Mateja Breščak, svetovalka za splošne zadeve in pomoč strankam 

t/ 05 36 59 115

e/ obcinaprostor@ajdovscina.simateja.brescak@ajdovscina.si 

Irena Raspor, občinska urbanistka 

t/ 05 36 59 121

m/ 041 613 304

e/ irena.raspor@ajdovscina.si

Marica Žen Brecelj, občinska urbanistka

t/ 05 36 59 136

m/ 041 258 227

e/  marica.zen@ajdovscina.si

Irma Krapš Lampe, višja svetovalka za prostor / občinska urbanistka 

t/ 05 36 59 163

e/ irma.kraps@ajdovscina.si

Laura Samec, svetovalka za prostor 

t/ 05 36 59 127

e/ laura.samec@ajdovscina.si

Jošt Černigoj, svetovalec za promet 

t/ 05 36 59 128

e/ jost.cernigoj@ajdovscina.si

Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine  

t/ 05 36 59 117

e/ vida.sustar@ajdovscina.si

Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine 

t/ 05 36 59 109 

e/ barbara.regulj@ajdovscina.si

Eva Glavaš, svetovalka-pripravnica 

t/ 05 36 59 165 

e/ eva.glavas@ajdovscina.si