Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih je precej kompleksna javna služba, saj ta dejavnost obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega strokovnega izobraževanja se ureja z zakoni, ki urejajo ta področja izobraževanja, in z Zakonom o izobraževanju odraslih

Načela izobraževanja odraslih so:

-        vseživljenjskost izobraževanja,

-        dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji,

-        svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraževanja,

-        laičnost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna služba,

-        strokovna in etična odgovornost izobraževalcev,

-        spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca in

-        v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo, doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.

Oktobra 2013 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 - 2020.

Na območju občine Ajdovščina izobraževanje odraslih ponuja občinski javni zavod Ljudska univerza Ajdovščina.