Zaščita in reševanje

Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran in vključen v sistem zaščite in reševanja (v nadaljevanju ZIR)  v občini Ajdovščina. Poklicno gasilstvo je v občini organizirano kot obvezna lokalna javna služba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih ter nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah,  nalog iz naslova MORS Uprave RS za zaščito in reševanje ter druge določene naloge.