Predšolska vzgoja in varstvo otrok

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev - torej tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine in za otroke, ki vrtec zaradi bolezni obiskujejo v bolnišnici.

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem območju.

V Ajdovščini izvaja predšolsko dejavnost Otroški vrtec Ajdovščina*, ki ima na območju občine sedem vrtcev. Dve enoti v Ajdovščini (Ribnik, Ob Hublju) in pet dislociranih oddelkov vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, na Colu in v Budanjah. Prostori vrtca so zaradi povečanega vpisa urejeni tudi v učilnicah na podružnici šole v Lokavcu, dodatni oddelki na podružnici Osnovne šole Šturje v Budanjah in v dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

Osnovna šola Otlica za otroke, ki niso vključeni v vrtec, izvaja Cicibanove urice – krajši program otroškega varstva. Program je za starše brezplačen. Otrokom omogoča srečevanje z vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu.

V občini delujeta tudi dva zasebna vrtca (Waldorfski vrtec Zlata ptica in Vrtec gnezdo) in dve varuhinji predšolskih otrok na domu, ki sprejemata manjše število otrok.

Razvojni oddelek vrtca je zagotovljen v okviru zavoda CIRIUS Vipava, ki ima primerne prostorske ter materialne pogoje z ustrezno že obstoječo opremo (predvsem s področja rehabilitacijske dejavnosti: terapevtski valji, terapevtski stolčki, počivalne ter terapevtske blazine, druga infra struktura prilagojena za gibalno ovirane otroke). Na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami programe razvojnega vrtca v celoti krije država.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina