Merila za projektne predloge

Merila za projektne predloge občank in občanov v participativnem proračunu občine Ajdovščina 2021-2022.

V participativnem proračunu Občine Ajdovščina za leti 2021 in 2022 je posamezen projektni predlog upravičen za uvrstitev na glasovanje:

I. če izpolnjuje naslednja merila, vezana na projektni predlog:

1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ajdovščina,

2. prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti,

3. je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Ajdovščina in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti,

4. je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

  • omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma,
  • ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije,
  • skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
  • izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin,

5. izveden bo na območju občine Ajdovščina,

6. izveden bo na zemljišču, ki je v lasti Občine Ajdovščina,

7. v preteklosti še ni bil (so)sofinanciran iz proračuna Občine Ajdovščina,

8. ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih,

9. je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti in je finančno ovrednoten med 5.000 in 25.000 EUR za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja,

10. je umeščen v enega od 6 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta ali v območje 7 (Mladi), v katerem se projektni predlogi lahko nanašajo na območje celotne občine.

Moja pobuda 2021-2022 območja 2

II. če izpolnjuje naslednja merila, vezana na predlagatelja:

1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezen občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki do dne oddaje pobude dopolnijo 15 let.

2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

3. Posamezen predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

4. Na območju 7 (Mladi) so predlagatelji lahko osebe v starosti med 15 in dopolnjenih 29 let starosti (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina.

5. Predlagatelj mora v projektnem predlogu določiti ustrezen subjekt, ki bo po realizaciji njegovega predloga skrbel za ta projekt. O ustreznosti predlaganega subjekta odloči komisija.

6. Projektni predlogi morajo do datuma, določenega v pozivu za oddajo projektnih predlogov, prispeti po elektronski pošti obcina@ajdovscina.si, po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6, 5270 Ajdovščina, ali biti osebno vloženi na vložišče Občine Ajdovščina, na za to predvidenem obrazcu.