Člani

Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 - 2022
Člani občinskega sveta 2018 – 2022
Poslanstvo in naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina
Občinski svetniki Občine Ajdovščina Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 26 članov, ki so izvoljeni za 4 leta. Aktualna sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina je svoj mandat pričela konec leta 2014, zaključila pa ga bo konec leta 2018. Naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina natančno določa Statut Občine Ajdovščina.