Člani in naloge občinske volilne komisije

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in na podlagi predlogov političnih strank ter drugih občinskih organizacij jo imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina.

Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina sestavljajo: 

Predsednica: Lea Chiabai, Lokavec

Namestnica predsednice: Veronika Lemut Mihelčič, Dolga Poljana

Član: Viljem Vrtovec, Ajdovščina

Namestnik člana: Albert Kravos, Cesta 

Članica: Tanja Gerželj Černetič, Ajdovščina

Namestnik članice: Martin Krapež, Ajdovščina

Član: Marko Koren, Col

Namestnica člana: Ines Pergar, Lokavec

Občinska volilna komisija je organ občine, ki vodi in izvaja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih skupnosti.

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah in sicer Občinska volilna komisija:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov, določa volišča; 
  • imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega volilnega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev;
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV.