Nadzorni odbor Občine Ajdovščina

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in ocenuje učinkovitost ter gospodarnost porabe proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor Občine Ajdovščina šteje pet članov. Podrobnosti v zvezi z imenovanjem in delom nadzornega odbora opredeljuje Statut Občine Ajdovščina.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 3. redni seji, ki je potekala 18. decembra 2014, sprejel sklep, da so člani Nadzronega odbora Občine Ajdovščina za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih 2014 do 2018:

Tomaž Bizjak, Ajdovščina

Matjaž Vidrih, Žapuže

Marjana Kobal, Dolga Poljana

Dragotin Vidrih, Ajdovščina

Jurij Bovcon, Ajdovščina