Nadzorni odbor Občine Ajdovščina

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in ocenuje učinkovitost ter gospodarnost porabe proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor Občine Ajdovščina šteje pet članov. Podrobnosti v zvezi z imenovanjem in delom nadzornega odbora opredeljuje Statut Občine Ajdovščina.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 3. redni seji, ki je potekala 31. 1. 2019, sprejel sklep, da so člani Nadzronega odbora Občine Ajdovščina za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih 2018 do 2022:

Predsednik:

Zvonko Mikuš, Ajdovščina

Člani: 

Peter Medvešček, Ajdovščina 

Teo Velikonja, Ajdovščina

Nataša Bajc, Ajdovščina 

Ernanda Kovačević, Ajdovščina