Nadzorni odbor Občine Ajdovščina

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in ocenuje učinkovitost ter gospodarnost porabe proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor Občine Ajdovščina šteje pet članov. Podrobnosti v zvezi z imenovanjem in delom nadzornega odbora opredeljuje Statut Občine Ajdovščina.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 2. redni seji, ki je potekala 22. 12. 2022, sprejel sklep, da so člani Nadzronega odbora Občine Ajdovščina za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih 2022 do 2026:

Predsednik Tomaž Pirjevec, 

Podpredsednik Peter Medvešček, 

Člani: 

Nina Bavčar Čargo  

Mateja Verč 

Zvonko Mikuš 

 

Kontakt Nadzornega odbora Občine Ajdovščina: nadzorni.odbor@no-ajdovscina.si

 

ZAPISNIKI SEJ NADZORNEGA ODBORA V SKLICU 2022-2026: 

Zapis 10. redne seje Nadzornega odbora 

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2024

Zapis 9. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 8. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 7. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 6. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 5. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 4. redne seje Nadzornega odbora

Zapis 3. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 2. redne seje Nadzornega odbora 

Zapis 1. redne seje Nadzornega odbora  

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2023 

Zapis konstitutivne seje Nadzornega odbora 

 

POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE AJDOVŠČINA: 

Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev iz proračuna Občine Ajdovščina v Osnovni šoli Šturje Ajdovščina, september 2023 

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Ajdovščina - namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, namenjenih rednemu financiranju političnih strank in nad povračilom stroškov volilne kampanje

Poročilo o opravljenem nadzoru krajevnih skupnosti Lokavec, Dobravlje in Vipavski Križ ter Občine Ajdovščina, s poudarkom na analizi prejema financiranja s strani občine

Poročilo NO o opravljenih nadzorih v letu 2022 

Poročilo o izvedbi poslovanja Krajevne skupnosti Ajdovščina v letu 2018, 9. 12. 2019

Poročilo o izvedbi nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Črniče v letu 2015, 31. 10. 2018

Poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2016, 19. 6. 2017

Poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa nadzidava Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, 31. 3. 2017

Poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa nabave tehnološke opreme za Učni center Brje, 7. 4. 2016

Poročilo - pregled poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina v letih 2013-2014, 7. 4. 2016

 

LETNA POROČILA O DELU IN PORABI SREDSTEV NADZORNEGA ODBORA OBČINE AJDOVŠČINA:

Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021

Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2020

Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leti 2015 in 2016