Strateški dokumenti Občine Ajdovščina

Temeljni dokumetni Občine Ajdovščina 

Statut Občine Ajdovščina

Proračun Občine Ajdovščina 

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE AJDOVŠČINA DO LETA 2030

- priloga: Poročilo št. 1 o izvajanju strategije razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

Akcijski načrt za enakost spolov v občini Ajdovščina za obdobje od 2022-2024

Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni 

Strateški dokumenti s področja gospodarstva 

Strategija razvoja turizma 

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijo skupino Vipavska dolina 

Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 - 2021

Strateški in programski dokumenti s področja delovanja gospodarskih javnih služb

Lokalni energetski koncept

Operativni program oskrbe s pitno vodo 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

- priloga: Načrt investicij 

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020 - 2024 - novelacija 1

Priloge: 

Popis in določitev potrebnih investicijsko vzdrževalnih del po prioritetah na lokalnih cestah z oceno vlaganja

Popis in določitev potrebnih investicijsko vzdrževalnih del po prioritetah na javnih poteh z oceno vlaganj

Pregled neurejenega odvodnjavanja na lokalnih cestah 

Pregled ograj na lokalnih cestah 

Pregled opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah 

Strateški in programski dokumenti s področja družbenih dejavnosti 

Strategija za mlade (od 2019 do 2023) 

Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2023

Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2023 

Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025

Stanovanjski program občine Ajdovščina za obdobje 2016 - 2021 

Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 - 2023 - novelacija junij 2019 

Strateški načrt za krepitev zdravja 

Strateški in programski dokumenti s področja prostora 

Celostna prometna strategija 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ajdovščina 

Strateški in programski dokumenti s področja zaščite in reševanja 

Občinski program varnosti 

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Ajdovščina 

Načrt zaščite in reševanja ob potresih 

Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi 

Načrt zaščite in reševanja ob požarih v naravi 

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih 

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah

Strategija razvoja gasilstva na območju občine Ajdovščina 

Strateški dokumenti s področja financ 

Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina