Postopki in obrazci

Vloga za izdajo dovolilnice za dostop z vozilom na območje za pešce v starem mestnem jedru - Kastra
Območje starega mestnega jedra v Ajdovščini je namenjeno pešcem. Za dostop z vozilom znotraj območja je potrebno pridobiti dovolilnico. 
Subvencije socialnega servisa varovanja na daljavo
 Občina Ajdovščina na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/18, 60/19) subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo v domačem okolju. Koristniku omogoča samostojno in varno življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi.  
Zahteva za popravek osebnih podatkov
 25. maja 2018 je v vseh državah članicah EU pričela veljati splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR, ki je nov evropski zakonodajni okvir varstva podatkov. Ta omogoča učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki in upravljanjem z njimi. Upravljalec podatkov je dolžan na zahtevo osebne podatke popraviti.   
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
 25. maja 2018 je v vseh državah članicah EU pričela veljati splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR, ki je nov evropski zakonodajni okvir varstva podatkov. Ta omogoča učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki in upravljanjem z njimi. Upravljalec podatkov je dolžan posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se v zbirki podatkov nanašajo nanj, ter mu posredovati vse informacije v zvezi z obdelovanjem teh podatkov.   
Socialne in druge pomoči v občini Ajdovščina
Občinski svet Občine Ajdovščina je na seji dne 31. 5. 2012 sprejel nov Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina. Odlok je bil objavljen v 44. številki Uradnega lista Republike Slovenije dne 11. 6. 2012, veljati pa je začel naslednji dan po objavi. Od uveljavitve odloka naprej bo postopke v zvezi z uveljavitvijo socialnih in drugih pomoči v občini Ajdovščina vodila občinska uprava Občine Ajdovščina.
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.
Uporaba Dvorane prve slovenske vlade Ajdovščina
Občina Ajdovščina upravlja z Dvorano prve slovenske vlade, ki je locirana v starem mestnem središču, na Trgu 1. slovenske vlade v Ajdovščini.
Enkratna denarna pomoč za novorojence
Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana RS in imata stalno prebivališče v občini Ajdovščina.
Ustanovitev služnostne pravice
Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine, vendar njen namen in smisel ni v omejevanju lastninske pravice na služeči nepremičnini, pač pa v koristi, ki omogoča lažje izvrševanje lastninske oblasti na gospodujoči nepremičnini.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča (Ur. l. št. 12/2013).   
Lokacijska informacija
Lokacijska informacije je potrdilo iz uradne evidence ter jo izdaja občina, v kateri je zemljišče, na katero se nanaša to potrdilo. Lokacijska informacija je sestavni del pridobitve gradbenega dovoljenja. Po 259. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) jo je občinski upravni organ na zahtevo izdati vsakomur. 
Komunalni prispevek
Po 216. in 217. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) je Komunalni prispevek za novo komunalno opremo plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pa je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. 
Namenska raba parcele in predkupna pravica Občine
Občinski upravni organ je dolžan vsakomur na zahtevo izdati potrdilo o namenski rabi parcele in predkupni pravici občine.
Obratovalni čas gostiln in kmetij
Gostinski obrat lahko posluje le s potrjenim obratovalnim urnikom gostinskega obrata. Gostinski obrati, ki poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, morajo obratovalni urnik potrjevati vsako leto.
Vloge za izvedbo kanalizacijskih priključkov po vaseh
V sklopu prenove kanalizacijskih omrežij Občina Ajdovščina vodi tudi projekt za izvedbo hišnih priključkov po subvencioniranih cenah.
Dovoljenje za zaporo cest zaradi dela ali zaradi prireditev
Na podlagi 101. člena Zakona o cestah in 25. člena Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina je potrebno za vsako zaporo ceste pridobiti dovoljenje.  
Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Za prijavo javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave in se bo dogajala na prostem, ali bo na drugačen način prekomerno obremenjevala okolje s hrupom, organizator potrebuje dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
Vloga za povračilo prevoznih stroškov za osnovno šolo
Zakon o osnovni šoli določa možnosti za povračila stroškov prevoza v osnovno šolo.
Izbris zastavne pravice
Vlogo za izbris zastavne pravice na svoji nepremičnini poda lastnik, katerega nepremičnina leži na območju občine Ajdovščina, in ima na njej vknjiženo zastavno pravico za terjatev iz naslova kredita, prejetega s strani pravnih prednikov sedanje Občine Ajdovščina (Stanovanjski sklad borcev NOV Občine Ajdovščina, Skupščina Občine Ajdovščina, in podobno).
Soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč
V primerih nameravanih gradenj izven območja stavbnih zemljišč je potrebno pridobiti soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč.
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora se poda v primerih, ko lastnik zemljišča želi spremeniti plansko opredelitev svojih parcel, npr. iz nezazidljivega v zazidljivo, ali iz zazidljivega v nezazidljivo.
Turistična in promocijska taksa – mesečno poročilo o nočitvah
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Od 1. 1. 2019 pa ponudniki nastanitev svojim gostom obračunavate tudi promocijsko takso, to je pristojbina ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.  
Soglasje k oprostitvi plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu
Kmetovalci iz območja občine Ajdovščina, ki želite uveljavljati oprostitev plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu, na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, to lahko storite na Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o..
Dovoljenje za uporabo javne površine
Vlogo za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine poda pravna ali fizična oseba, ki želi za krajše časovno obdobje (manj od 3 mesecev) uporabljati površine v lasti Občine Ajdovščina.
Prodaja blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina
Za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina je potrebno pridobiti pisno soglasje občine.
Posek drevja na občinski nepremičnini za namene drvi
 Na občinskih zemljiščih je posek drevja za namene drvi dovoljen le s soglasjem Občine Ajdovščina in je odplačen. 
Dovolitev pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča
Odlok o pokopališčem redu v občini Ajdovščina (Uradni list, št. 74/2017) določa tudi način pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča. 
Soglasja za gradnjo enostavnih objektov v varovalnem pasu ceste
 Za gradnjo enostavnih objektov in izvedbo priključkov v varovalnem pasu ceste ter podpopavanje, prekopavanje, prebitje ali druge posege v javno cesto je potrebno pridobiti soglasje. 
Projektni pogoji in mnenja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste
Za gradnjo ali rekonstrukcijo stavb ali objektov, postavljanje kakršnihkoli objektov ali naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje, oziroma mnenje, ki ga izda občinska uprava.  
Ureditev cestnega priključka na javno cesto
 Cestni priključek na javno cesto lahko uredi vsak, ki je lastnik zemljišča ob občinski cesti, in izkaže potrebo po tem. Izvedba priključka je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda občinska uprava, če s predlagano izvedbo niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve, zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.  
Dovoljenje za dostop z vozilom na območje umirjenega prometa
 V skladu z načeli cestnega prometa mora vsak udeleženec cestnega prometa ravnati tako, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Še posebej to velja za območja umirjenega prometa, kjer imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa, hitrost prometa pa je omejena na 10 km/h.    
Zamenjava občinskega stanovanja
Občina Ajdovščina omogoča najemnikom občinskih stanovanj menjave. Pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za zamenjavo stanovanj ter postopek menjave določa Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/19).