Postopki in obrazci

Subvencije za kritje stroškov šolanja dijakov programa gimnazije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina
Občinski svet Občine Ajdovščina je sprejel Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Ur. list Rs št. 13/17), ki določa pogoje ter postopek dodeljevanja subvencije za kritje stroškov šolanja dijakom, ki se bodo v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020 vpisali v prvi letnik programa Gimnazije na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina.
Socialne in druge pomoči v občini Ajdovščina
Občinski svet Občine Ajdovščina je na seji dne 31. 5. 2012 sprejel nov Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina. Odlok je bil objavljen v 44. številki Uradnega lista Republike Slovenije dne 11. 6. 2012, veljati pa je začel naslednji dan po objavi. Od uveljavitve odloka naprej bo postopke v zvezi z uveljavitvijo socialnih in drugih pomoči v občini Ajdovščina vodila občinska uprava Občine Ajdovščina.
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.
Uporaba Dvorane prve slovenske vlade Ajdovščina
Občina Ajdovščina upravlja z Dvorano prve slovenske vlade, ki je locirana v starem mestnem središču, na Trgu 1. slovenske vlade v Ajdovščini.
Enkratna denarna pomoč za novorojence
Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana RS in imata stalno prebivališče v občini Ajdovščina.
Ustanovitev služnostne pravice
Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine, vendar njen namen in smisel ni v omejevanju lastninske pravice na služeči nepremičnini, pač pa v koristi, ki omogoča lažje izvrševanje lastninske oblasti na gospodujoči nepremičnini.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča (Ur. l. št. 12/2013).   
Lokacijska informacija
Po 80. členu Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 je občinski upravni organ dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo.
Komunalni prispevek
Po 79. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZPNačrt) je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini, v kateri gradi objekt.  
Namenska raba parcele in predkupna pravica Občine
Občinski upravni organ je dolžan vsakomur na zahtevo izdati potrdilo o namenski rabi parcele in predkupni pravici občine.
Obratovalni čas gostiln in kmetij
Gostinski obrat lahko posluje le s potrjenim obratovalnim urnikom gostinskega obrata. Gostinski obrati, ki poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, morajo obratovalni urnik potrjevati vsako leto.
Vloge za izvedbo kanalizacijskih priključkov po vaseh
V sklopu prenove kanalizacijskih omrežij Občina Ajdovščina vodi tudi projekt za izvedbo hišnih priključkov po subvencioniranih cenah.
Dovoljenje za zaporo cest zaradi dela ali zaradi prireditev
Na podlagi 101. člena Zakona o cestah in 25. člena Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina je potrebno za vsako zaporo ceste pridobiti dovoljenje.  
Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Za prijavo javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave in se bo dogajala na prostem, ali bo na drugačen način prekomerno obremenjevala okolje s hrupom, organizator potrebuje dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
Vloga za povračilo prevoznih stroškov za osnovno šolo
Zakon o osnovni šoli določa možnosti za povračila stroškov prevoza v osnovno šolo.
Izbris zastavne pravice
Vlogo za izbris zastavne pravice na svoji nepremičnini poda lastnik, katerega nepremičnina leži na območju občine Ajdovščina, in ima na njej vknjiženo zastavno pravico za terjatev iz naslova kredita, prejetega s strani pravnih prednikov sedanje Občine Ajdovščina (Stanovanjski sklad borcev NOV Občine Ajdovščina, Skupščina Občine Ajdovščina, in podobno).
Soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč
V primerih nameravanih gradenj izven območja stavbnih zemljišč je potrebno pridobiti soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč.
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora se poda v primerih, ko lastnik zemljišča želi spremeniti plansko opredelitev svojih parcel, npr. iz nezazidljivega v zazidljivo, ali iz zazidljivega v nezazidljivo.
Turistična taksa – mesečno poročilo o nočitvah
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo na voljo določene storitve in ugodnosti. Turistično takso plačujejo gostje nastanitvenih obratov, ki vodijo evidenco gostov skladno s predpisi.
Soglasje k oprostitvi plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu
Kmetovalci iz območja občine Ajdovščina, ki želite uveljavljati oprostitev plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu, na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, to lahko storite na Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o..
Dovoljenje za uporabo javne površine
Vlogo za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine poda pravna ali fizična oseba, ki želi za krajše časovno obdobje (manj od 3 mesecev) uporabljati površine v lasti Občine Ajdovščina.
Prodaja blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina
Za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina je potrebno pridobiti soglasje občine.
Posek drevja na občinski nepremičnini za namene drvi
 Na občinskih zemljiščih je posek drevja za namene drvi dovoljen le s soglasjem Občine Ajdovščina in je odplačen. 
Vloga za dovolitev pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča
Odlok o pokopališčem redu v občini Ajdovščina (Uradni list, št. 74/2017) določa tudi način pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča.