Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, občina Ajdovščina pa ima svoj občinski štab, njegovo delovanje je določeno s statutom Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina ima poveljnika in štab civilne zaščite, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ajdovščini je Igor Benko, 041-514-262.

V sistem zaščite in reševanja (ZIR) v občini Ajdovščina so vključena naslednja društva in službe:

- GRC Ajdovščina

- PGD Ajdovščina

- PGD Col

- PGD Selo

- PGD Šmarje

- GRS Tolmin

- PD Ajdovščina

- Jamarsko društvo Danila Remškarja Ajdovščina

- Aeroklub Josip Križaj

- Društvo tabornikov Rod Mladi bori in STEG Ajdovščina Šturje

- ekipa prve pomoči RK Ajdovščina

- Radio klub Ajdovščina