Podžupani

Občina Ajdovščina ima za pomoč pri opravljanju nalog župana lahko največ tri podžupane, ki jih izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju je župan pooblastil.

Podžupan Občine Ajdovščina za splošne zadeve in za področje družbenih dejavnosti je Mitja Tripković.

Podžupan bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravljal njegovo funkcijo. 

Podžupan Občine Ajdovščina za področje gospodarstva in športa je Matjaž Bajec.

Podžupan Občine Ajdovščina za področje gospodarskih javnih služb in investicij je Dejan Pišot.