Območje 5: Dolina - center

Mesta glasovanja:

  • KS Cesta: Dom krajanov Cesta
  • KS Dobravlje: dvorana v prostorih KS Dobravlje
  • KS Skrilje: prostori KS Skrilje
  • KS Stomaž: Dom krajanov Stomaž
  • KS Velike Žablje: dvorana KS Velike Žablje
  • KS Vipavski Križ: dvorana – prostori KS Vipavski Križ

Mesta glasovanja odprta:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Peščeno balinišče v Velikih Žabljah
Kratek opis projekta: Ureditev balinišča, kjer bi se lahko družile različne generacije. Ob tem tudi krajinska ureditev okrog balinišča (ozelenitev). Urejeno pa bi bilo na koncu avtobusnega postajališča.
Ocenjena vrednost: do 9000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Oglasne table v Stomažu
Kratek opis projekta: Postavitev oglasne table na parkirišču pri pokopališču, z osnovnimi informacijami o kraju in domačinih, ki ponujajo svoje izdelke, prav tako pa tudi pri cerkvi in v zaselku Černigoji, kjer naj bodo opisi vseh smeri in poti. Predlaga se tudi postavitev mize in klopi na osrednjem prostoru v vasi.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Odkrivajmo poti okoli Vipavskega Križa
Kratek opis projekta: Predlog je obnoviti pot med vasmi in jo opremiti z označevalnimi tablami informacijskega značaja, ki bodo opozarjale na znamenitosti vasi ter ponudbo lokalnih pridelovalcev. Obstoječe poti bi bilo potrebno na posameznih delih delno razširiti in utrditi ter izdelati čim več informacijskega materiala, npr. zgibanke.
Ocenjena vrednost: do 24900 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Ureditev prometno varnega dostopa in zunanja ureditev cerkve sv. Petra v Dobravljah
Kratek opis projekta: Razširitev in asfaltna preplastitev spodnjega dela ceste, ureditev krožnega prometa (makadamska izvedba), ureditev 12 novih parkirnih mest, ureditev obstoječega parkirišča, zatravitev pohodnih površin ter postavitev dveh klopi in informativno turistične table v okolici cerkve Sv. Petra.
Ocenjena vrednost: do 14900 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Turistično-zgodovinski vodnik: Stomaž in Skrilje
Kratek opis projekta: Izdelava knjige z zbranimi priimki in rodovniki prebivalcev. Na voljo so dokumenti, ki segajo več kot 400 let nazaj. Knjiga bi služila občanom za sledenje rodovnika, občini za protokolarna darila in kot zgodovinsko-turistični vodnik. Na voljo bi bila v tiskani in e-obliki, na turističnih krajih in v muzejski sobi.
Ocenjena vrednost: do 15000 €