Več o projektu

Namen projekta Participativni proračun je uresničevati načela participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, zviševati kakovost življenja občank in občanov, krepiti družbeno participacijo in vključenost občanov ter prispevati h gradnji skupnosti.

Cilj poziva je pridobiti projektne predloge na vsakem od 6 področjih občine (Ajdovščina - mesto, Gora, Vipavski griči, Dolina - vzhod, Dolina - center in Dolina - zahod), ki bodo v naslednji fazi podani na glasovanje občankam in občanom, starejšim od 15 let in s stalnim bivališčem na posameznem območju.

Krajevne skupnosti so v razdeljene v področja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine.

Kako bo vse skupaj potekalo?

Shematski prikaz poteka projekta je dostopen s klikom na spodnjo sliko.

Shema projekta Moja pobuda

 1.    Oddaja predlogov projektov

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddajo na posebnem obrazcu najkasneje do 31. 5. 2016 do 24:00 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali po pošti  na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

2.    Delavnice v podporo razvoju predlogov projektov

V podporo razvoju projektnih predlogov bo na območju občine organiziranih 9 delavnic, na katerih bo predstavljen koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati. Del časa na delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na posameznem območju. Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan.

3.    Priprava predlogov za glasovanje

Po izteku roka za oddajo se bo sestala Komisija za vloge in pobude občanov na Občini Ajdovščina, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan katalog projektnih predlogov.

4.    Izvedba glasovanja Češnje v sadovnjaku Koronovih na Brjah na Vipavskem.

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo 19. junija 2016 od 8.00 do 12.00 ure na sedežih krajevnih skupnosti.

Glasovalno pravico bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.

Glasovanje bo na posameznem območju potekalo le za tiste projektne po predloge, ki bodo umeščeni v to območje. Če bo na posameznem območju potrjenih manj projektnih predlogov, kot jih bo mogoče na tem področju financirati, se glasovanje ne bo izvedlo in se bo podprlo vse sprejete predloge.

Vsak posameznik bo lahko glasoval za do tri projektne predloge, ki jih bo razvrstil na prvo, drugo in tretje mesto. Posameznemu projektnemu predlogu bo tako lahko podelil 3, 2 ali 1 točko.

Iz proračunov 2017 in 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk.

Izglasovane projekte bo glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na skladen razvoj vseh delov Občine na predlog župana potrdil in v občinski proračun umestil občinski svet.