Spremembe in dopolnitve osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II - dopolnitev po hidrološki študiji

23.03.2021

Naslovnica in kazalo dokumenta 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

Čistopis odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

RISBE: 

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

Izsek iz analognega PP 

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

Širša situacija - prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji  

Zazidalna situacija 

Infrastruktura - prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih vod, širše 

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih komunalnih voda 

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih padavinskih voda

Infrastruktura - vodovodno omrežje 

Infrastruktura - plinovodno omrežje 

Infrastruktura - elektroenergetsko omrežje 

Infrastruktura - omrežje elektronskih komunikacij 

Varovanje okolja, naravnih virov, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

Načrt parcelacije 

PRILOGE: 

Študija površinskega odtoka za OPPN Ribnik SB II - dopolnitev 

Zazidalna situacija - primer pozidave 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II z vidika upravljanja z vodami 

Obrazložitev in dopolnitev OPPN Ribnik SB II