8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.05.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 16. 5. 2011

CLANOM OBCINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem


8. sejo obcinskega sveta, ki bo v cetrtek, 26. maja 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 7. redne sejeter [ATTACH id="2011051713113182"][ATTACH id="2011051713202159"]porocila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o ustanovitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina – I. obravnava;

2. Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo – I. obravnava;

3. Odlok o spremembi Odloka o lokalni turisticni vodniški službi v Obcini Ajdovšcina - I. obravnava;

4. Letno porocilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovšcina;

5. Sprejem pobude za izgradnjo bioplinske elektrarne in sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Budanje;
- predlog sklepa

6. Premoženjsko pravne zadeve;
- dodatno gradivo

7. Imenovanja:
- Imenovanje pooblašcenca za skupšcino Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.;

8. Informacija o poteku aktivnosti vezanih na prodajo delnic Fructala d.d.;
- dopolnitev informacije;

9. Informacije in pobude;
- dodatno gradivo(omejitev poslovanja po ZIntKP)
- dodatno gradivo(informacija prostori za vrtec)
- dodatno gradivo(informacija plaz Znosence)


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Obcine Ajdovšcina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Pri tockah 2. in 3. nacrtujemo na isti seji izvesti tudi 2. obravnavo.

Gradivo za 7. in 8. tocko, del 6. tocke ter sklep k 5. tocki bo posredovano naknadno, predvidoma 19. 5. 2011.

Clane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporocijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI:
- doc. dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo in javna narocila Maribor – k 1. tocki dnevnega reda
- KSD d.o.o. Ajdovšcina – k 2., 3., 4. in 5. tocki dnevnega reda
- Peter Velikonja – k 7. tocki dnevnega reda