17. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.06.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 30. junija 2016 ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.    Potrditev zapisnikov 16. redne seje in 5. korespondenčne seje in ter poročil o izvajanju sklepov 16. redne seje in 5. korespondenčne seje;

2.    Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

3.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - 2. obravnava;

4.    Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

5.    Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina –  2. obravnava;

6.    Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina – 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

7.    Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov – 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

8.    Sklep o potrditvi DIIP – Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico v Ajdovščini;

9.    Izjava občine solastnice odlagališča odpadkov;

10.  Sklepi o vzpostavitvi in ukinitvi javnega dobra;

11. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

12.  Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Pilonove galerije za leto 2015;

13.  Sklep o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina;

14.  Informacije in pobude.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkama 2. in 4. in 6. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Poročilo o izvajanju sklepov ter zapisnik 5. korespondenčne seje boste prejeli hkrati z obvestilom o glasovanju.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: 

-       K 2. točki – Golea Šempeter – direktor Rajko Leban

-       K 3. točki – KSD d.o.o. Ajdovščina – direktor Egon Stopar

-       K 11. točki – ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina