Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine na Tovarniški cesti v Ajdovščini

datum: 10.07.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v skladu z določbami 64. člena v povezavi z 49. in 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), 20. člena v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.31/18), Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 31/2008) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo nepremičnine – Tovarniška cesta 5a, 5270 Ajdovščina, stavba št. 670, z uporabno površino v izmeri 629,00 m2 stoječa na parc. št. 1431/13, parc. št. 1431/14 in parc. št. 1431/17, ter pripadajoče zemljišče: preostali del parc. št. 1431/17 (987 m2), parc. št. 1431/16 (1102 m2) ter parc. št. 1431/15 (44 m2)

 1.      IME IN SEDEŽ  NAJEMODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: Občina Ajdovščina, cesta 5. maja 6a Ajdovščina.

2.      PREDMET NAJEMA: Nepremičnine na naslovu Tovarniška cesta 5a, 5270 Ajdovščina, stavba št. 670, z uporabno površino v izmeri 629,00 m2, stoječa na parc. št. 1431/13, parc. št. 1431/14 in parc. št. 1431/17, ter pripadajoče zemljišče: preostali del parc. št. 1431/17 (987 m2), parc. št. 1431/16 (1102 m2) ter parc. št. 1431/15 (44 m2)

3.      NAMEMBNOST PROSTORA: Prostor se oddaja za namen skladiščne dejavnosti.

4.      IZHODIŠČNA MESEČNA NAJEMNINA: Izhodiščna  mesečna najemnina za Nepremičnine  znaša 1.400,00 EUR. V ceno ni vključen DDV, najemnik se zavezuje da bo podpisal izjavo o izbiri obdavčitve v skladu s prvim in drugim odstavkom 45. člena ZDDV-1.  Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati še obratovalne stroške, ki jih plačuje neposredno dobaviteljem, stroške električne energije, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi najete nepremičnine.

5.      ČAS ZA KATEREGA SE POSLOVNI PROSTOR DAJE V NAJEM:

Nepremičnine se oddajajo v najem za določen čas 2 let.

6.      POGOJI V ZVEZI S STANJEM IN UREDITVIJO NEPREMIČNIN:

Nepremičnine se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so. Najemnik stavbe in zemljišč ne sme spreminjati, oddati v podnajem in ne sme dovoliti drugim, da opravljajo v stavbi ali zemljiščih kakršnokoli dejavnost brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.

7.      KOMISIJA

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Barbara Regulj - vodja postopka

Nastja Zadravec – članica

Irena Raspor - članica

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

8.      IZJAVA SKLADNO Z DOLOČILOM 50/7 ČLENA ZSPDSLS-1

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih.

9.      MERILA ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno najema ter bo predložil popolno ponudbo, z vsemi zahtevanimi dokazili. V primeru, da bosta pogoje javnega zbiranja ponudb v enaki meri izpolnjevala dva ali več ponudnikov, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

10.  POTRDILA IN DOKAZILA, KIJIH MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K PONUDBI:

-        Obrazec ponudbe,

-        izjava o nepovezanosti,

-        Potrdilo o plačilu varščine,

-        Parafiran vzorec najemne pogodbe;

11.  VARŠČINA

Interesenti morajo za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za  najkasneje 28.7. 2020 vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (10% izhodiščne  mesečne  najemnine):

140,00 EUR  na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 710301

Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

12.  ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici z oznako: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNIN NA TOVARNIŠKI 5A V AJDOVŠČINI, z oznako 3521-6/2020, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, najpozneje do 30. 7. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, v sredo do 17.00 ure in petek do 12. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

13.  OPCIJA PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je od dne 31.7.2020 dalje.

14.  ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo javno, in sicer dne 31. 7. 2019 ob 9.00 uri, v prostorih občine Ajdovščina, soba 105, izvedla ga bo s sklepom župana določena komisija.

15.  PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Interesenti lahko prejmejo Informacije v zvezi najemom in predmetom najema v času uradnih ur občine pri Barbari Regulj, na tel. št. 05 365 9 109.

Obrazec za pripravo ponudbe, izjava in vzorec najemne pogodbe sta objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina.

Razpisna dokumentacija 

Vzorec najemne pogodbe 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem 

Obrazec - ponudba