Sprejeti sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.01.2020
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 19. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter

    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina;

4. a) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2020;

      b) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2021;

Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leti 2020 in 2021

Sklep o sprejetju programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2020

Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2020

Sklep o višini najemnine za javno infrastrukturo za leto 2020

Sklep o višini najemnine za javno infrastrukturo za leto 2021

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Ajdovščina za leto 2020

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Ajdovščina za leto 2021

5. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina;

6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij;

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj;

8. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2020;

9. Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Mizinska vas;

10. Končno poročilo o izvedbi poslovanja Krajevne skupnosti Ajdovščina v letu 2018;

11. Program dela Občinskega sveta občine Ajdovščina za leto 2020;

12. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.