JAVNI RAZPIS za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2013

datum: 15.02.2013
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Območno-podjetniška zbornica Ajdovščina objavljajo Javni razpis za dodelitov kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2013

Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina na podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS št. 57/03 in 40/04) in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Ur. l. RS št. 13/12, 12/13) Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Ur. l. RS št. 106/12) ter sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina, z dne 07.02.2013 objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava, ki se bodo dodelila v primeru, ko pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

 2. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

2.1. Posojila se bodo odobrila za investicije za naslednje namene:

- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije  za gradnjo   poslovnih prostorov,

- nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,

- nakup nove ali generalno obnovljene opreme.

2.2. Upravičenci do kredita so:

-          majhna podjetja (samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo),

-          občani, ki so pri organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,

-          male gospodarske družbe, ki so na pristojnem sodišču vložile zahtevo za vpis v sodni register.

2.3. Do sredstev kredita niso upravičena podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Priloge 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Do sredstev niso upravičeni tudi podjetniki, ki bi zaradi pomoči dali prednost rabi domačega blaga pred uvoženim. Do sredstev niso upravičena tudi podjetja iz cestnoprometnega sektorja, za namen nakupa vozil za cestni prevoz tovora.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Posojila se bodo prednostno dodeljevala prosilcem, ki bodo poleg pogojev poslovne banke izpolnjevali naslednje kriterije :

Zap. št.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje možno št. točk

1.

vlaganja v začetne investicije

20

2.

vlaganja v posodobitev obstoječe dejavnosti

20

3.

vlaganja v nakup oz. izgradnjo poslovnih prostorov za izvajanje dejavnosti

20

4.

zagotavljanje novih delovnih mest

20

5.

višina lastnega vložka prosilca

10

6.

vlaganja v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja

10

V primeru  enakovrednih vlog za pridobitev posojila, se bo pri dodelitvi upošteval naslednji prioritetni vrstni red:

Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja občina Ajdovščina, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

a)     s sedežem družbe v občini Ajdovščina za investicijo na območju občine Ajdovščina,

b)     s sedežem družbe v občini Vipava za investicijo na območju občine Ajdovščina,

c)      ne glede na sedež družbe za investicijo na območju občine Ajdovščina,

d)     s sedežem družbe v občini Ajdovščina za investicijo na območju občine Vipava.

Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja občina Vipava, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

a)     s sedežem družbe v občini Vipava za investicijo na območju občine Vipava,

b)     s sedežem družbe v občini Ajdovščina za investicijo na območju občine Vipava,

c)      ne glede na sedež družbe za investicijo na območju občine Vipava,

d)     s sedežem družbe v občini Vipava za investicijo na območju občine Ajdovščina.

4. OKVIRNA SREDSTVA za refundacijo obrestne mere: Občina Ajdovščina – 40.000,00 Občina Vipava – 25.000,00 EUR in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina 2.000,00 EUR in sicer za kredite z odplačilno dobo 5 let 13.000,00 EUR, za kredite z odplačilno dobo 7 let 27.000,00 EUR in za kredite z odplačilno dobo 10 let 27.000,00 EUR.

Odplačilna doba posojila:

-          krediti za nakup premičnin ter krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita vključno 25.000 EUR je odplačila doba 5 let,

-          krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin, do višine kredita vključno 50.000 EUR je odplačilna doba 7 let in

-          krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 50.000 EUR je odplačilna doba 10 let.

Subvencionirana obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0% letno.

Moratorij za odplačevanje glavnice kredita: do 1.1.2013.

Stroški vodenja kredita; 0,2% od stanja kredita – enkrat letno.

Stroški odobritve kredita 50 EUR, ne glede na višino kredita.

Rok vračila in način vračila: po pogojih poslovne banke.

Okvirna višina kredita za posameznega prosilca je največ 50.000 EUR. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje, se lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeno višino.

Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne kreditne mase oz. največ 50.000 EUR, razen v primeru, da strokovna komisija ugotovi upravičenosti in gospodarnost investicije. V tem primeru, lahko strokovna komisija odobri posojilo tudi nad zgoraj navedenimi limiti, vendar višina državne pomoči, ki se jo dodeli posameznemu upravičencu na podlagi pravila "de minimis" ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja iz cestnoprometnega sektorja, v obdobju 3 let od zadnjega prejema takšne državne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Višino dodeljene državne pomoči po pravilu "de minimis" bo za vsakega upravičenca posebej preverjala strokovna komisija pri Ministrstvu za finance RS.

Posojilna pogodba se bo sklepala med posojilojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega posojila bo preverjala strokovna komisija in banka.

Upravičeni stroški investicije so:

-strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

-strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,

-strošek nakupa opreme.

Prejemnik posojila poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov.

5. ROK KORIŠČENJA POSOJILA je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 01.12.2013.

6. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi posojila obveščeni najkasneje v roku 30–ih dni od dneva oddaje popolne vloge. V primeru, da prosilec odobrenega posojila ne prične koristiti v roku treh mesecev od datuma prejema sklepa, izgubi pravico do koriščenja sredstev in do ponovne prijave na razpis v koledarskem letu.

7. Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu - vloga, ki jo lahko dvignejo na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina ali ga natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

8. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica, Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina od 20.02.2013 dalje do najkasneje 20.09.2013 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Št. 41031-2/2012-3

Datum 05.02.2013

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.

ŽUPAN Ivan PRINCES, s.r.

PREDSEDNIK OOZ Peter SKAPIN, s.r.

Besedilo razpisa - subvencioniranje obrestne mere kreditov za malo gospodarstvo

Vloga - razpis - subvencioniranje obrestne mere kreditov za malo gospodarstvo