Drugo partnersko srečanje projekta Grennat

datum: 11.02.2024
kategorija: Novice

Drugo srečanje partnerjev v projektu Grennat

Konec januarja 2024 smo se vsi projektni partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Miren-Kostanjevica, Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in Comune di Monfalcone srečali v prostorih občine Miren-Kostanjevica na drugem sestanku projekta Grennat. Osredotočili smo se na pregled posameznih vsebinskih aktivnosti, projektno poročanje, komunikacijo projekta ter na pripravo načrta za nadaljnje nemoteno izvajanja projekta.

Občina Miren-Kostanjevica bo izvedla aktivnosti, usmerjene v vzpostavitev učne tematske poti v Biljah (Glinokop Bilje). Občina Ajdovščina bo pripravila strokovne podlage za renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj, pripravila bo projektno dokumentacijo za postavitev brvi čez Hubelj in za ureditev sotočja Hublja in Lokavščka. Občina bo v letu 2025  gostila eno od projektnih javnih prireditev Dan Vipave.

Občina Monfalcone bo vzpostavila didaktično tematsko pot Cavana di Monfalcone in vzpostavila Info točko Natura 2000 v Marini Julia. Poleg tega bo pripravila opisno brošuro, v kateri bodo izpostavljene značilnosti habitata ter odnos med kmetijstvom in ohranjanjem narave. Pripravila bo tudi 3 javna sporočila in tiskovno konferenco za širjenje informacij o čezmejnih projektnih aktivnostih v okviru projekta Grennat.

Projektni partner Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia bo nadgradil ribje steze z namestitvijo ščetin, potrebnih za prehod jegulj. Pripravil bo poročilo o monitoringu favne rib. Postavil bo postajo za merjenje vodostaja na reki Soči v Zagraju in vzpostavil multimedijski informacijski prostor za predstavitev rezultatov in dosežkov projekta Grevislin in Grennat (v sklopu javnega dogodka).

Projektni partner Consorzio di Bonifica Veneto Orientale bo postavil fiksne postaje za monitoring površinskih voda in postaje za podzemne vode, pripravil bo periodično poročilo zbranih podatkov monitoringa in razvil aplikacijo za upravljanje namakanja in racionalizacijo vodnih virov v namakalnih območjih v povezavi z območjem NATURA 2000.

Mestna občina Nova Gorica bo izvedla študentsko delavnico na temo zelene infrastrukture v urbanih in primestnih območjih ob zavarovanih območjih in naravnih vrednotah. Pripravila bo idejne zasnove za ozelenitev in ureditev usmerjenega in sonaravnega obiska zavarovanih območij. Izdelala bo izvedbeni načrt za ureditev in zasaditveni načrt območja reke Soče. Gostila bo dogodek na temo Natura 2000 dvig prepoznavnosti in prednosti omrežja Natura 2000 – in izvedla pripravo izvedbenega in zasaditvenega načrta za območje Lijak za trajnostno dostopanje do območja. Pripravila in izvedla bo tudi nadgradnjo INFO točke Natura 2000 na gradu Rihemberk z namenom izboljšanja pogojev za tamkajšnje vrste netopirjev.

Mestna občina Nova Gorica je kot vodilni partner projekta na drugem partnerskem sestanku tudi podrobno predstavila navodila in postopke poročanja projektnih aktivnosti ter vidike upravičenih stroškov glede na vrste stroškov. Teoretični del predstavitve je Mestna občina Nova Gorica zaključila s praktično predstavitvijo priprave primera poročila v sistemu JEMS. Na sestanku je Občina Ajdovščina, ki je zadolžena za komunikacijo projekta, predstavila že izvedene komunikacijske aktivnosti do januarja 2024, od izdelave komunikacijskih materialov do objav v medijih. Predstavila je tudi navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi promocijskih in diseminacijskih aktivnosti projekta.

Sestanek smo uspešno zaključili z jasnimi načrti za naslednje korake aktivnega izvajanja projekta GRENNAT v prihajajočih mesecih.  

 

GRENNAT - logo.png

 "Il progetto Grennat è finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027"                                                   

"Projekt Grennat financira program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021- 2027"