Razpis za delovno mesto koordinator VII/1, za evropske projekte

datum: 10.06.2020
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas, koordinator VII/2, za evropske projekte, šifra DM: J017050, projekta »Establishment of " TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks, akronim projekta: TRANSCPEARLYWARNING, program: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal - Priority Axis 2, številka projekta: 979 v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

- visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), (vrsta izob. KLASIUS: 16202), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (vrsta izob. KLASIUS: 16203), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (vrsta izob. KLASIUS: 16203);

- 8 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator VII/1 za evropske projekte na projektu »Establishment of " TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks, akronim projekta: TRANSCPEARLYWARNING, program: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal - Priority Axis 2, številka projekta: 979, so naslednje:

- koordiniranje izvajanja zahtevnejših nalog projekta,

- dajanje pojasnil,

- izdelovanje zahtevnejših poročil evropskih projektov,

- administrativna dela projekta,

- arhiviranje dokumentarnega gradiva navedenega projekta,

- druge naloge po navodilih nadrejenega, povezane s področjem dela.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. Dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na evropskih projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, do 31. 8. 2022. Naloge projekta so sofinancirane iz Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal - Priority Axis 2.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 18. 6. 2020. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefonski številki: 05/36 59 123 (Gordana Krkoč). Informacije o vsebini del in nalog razpisanega delovnega mesta pa pri Polonci Vodopivec, na telefonski številki 05/36 59 144. Podatki o vsebini projekta so objavljeni v priponki tega razpisa.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-3/2020

Datum: 10. 6. 2020

Občina Ajdovščina

Besedilo razpisa 

Projektna prijavnica 

logo_2016-05-17_1462987869849.png

 

Projekt je sofinanciran iz programa Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020.