Za krepitev zdravja

datum: 05.02.2020
kategorija: Novice

Na zadnji sej občinskega sveta so se svetniki seznanili s Strateškim načrtom za krepitev zdravja, ki ga je pripravila Lokalna skupina za krepitev zdravja. Načrtovan je za daljše obdobje (do leta 2030) in obsega 10 ciljev ter 15 ukrepov, posebno skrb namenja ranljivim skupinam.

ckzLokalna skupina za krepitev zdravja deluje od konca leta 2018 in je sestavljena  iz 13-ih različnih organizacij, ki se s tematiko zdravja na območju obeh občin  posredno ali neposredno ukvarjajo. Strateški načrt sicer zaobjema ukrepe, ki jih ajdovska občina že izvaja, zasleduje pa vse tiste kritične točke in pomanjkljivost na področju zdravstvenih storitev, ki jih bo potrebno v naslednjih letih okrepiti in jim nameniti posebno skrb.

CKZPotrebe, ki so jih prepoznali v lokalnem okolju obeh občin, so predvsem ohranjanje zdravja starejših, krepitev duševnega zdravja, spodbujanje k zdravemu načinu življenja, omogočiti večjo dostopnost in izpopolnjenost zdravstvenih in lekarniških storitev, dopolniti  mrežo javno dostopnih AED, povečati krog prvih posredovalcev, informirati in vključiti ranljive skupine v preventivne programe idr.

Občina sicer že sedaj veliko ukrepov namenja dvigu zdravstvene oskrbe s subvencioniranjem storitev, zagotavljanjem brezplačnih prevozov starejših oseb ter sredstev za SOPOTNIKizgradnjo prostorov za dnevno varstvo starejših. Ti se bodo nahajali na območju pozidave Ribnik SB2, neposredno ob Domu starejših občanov. Na pomanjkljivo dostopnost zdravstvenih storitev in pomanjkanje kadra  v Zdravstvenemu domu se zdravnikom zagotavlja kadrovska stanovanja. Še dodatno želimo mlade spodbuditi za poklic zdravnika z izvedbo počitniškega dela v zdravstvenih ustanovah in razpisom za občinske štipendije.