Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - nepremičnina v k. o. Dol-Otlica

datum: 17.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za nepremičnino v k. o. Dol-Otlica.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1. Občina Ajdovščina odda DRUŠTVU ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA, Predmeja 35A, 5270 Ajdovščina, v neodplačno uporabo stavbo št.134 k.o. Dol-Otlica, stoječo na parc. št. 1568/12 in delu parc. št.1373/5 k.o. Dol-Otlica.

2. Pogodbeno razmerje za uporabo stavbe se sklepa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja- v kolikor premoženja ne bo potreboval noben drug uporabnik, se lahko razmerje podaljša za nadaljnjih 5 let.

3. Uporabnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se bosta stranki dogovorili s pogodbo.

4. Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe, po predhodni objavi namere za oddajo v uporabo v prvi točki navedene nepremičnine.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Datum:    16. 9. 2019

Namera z grafično prilogo