Nadaljnji koraki v sklopu projekta VIPava

datum: 29.04.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina z več projektnimi partnerji (Zavod za ribištvo, Direkcija za vode RS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, Zavod RS za varstvo narave, Občina Miren-Kostanjevica, MONG) sodeluje v projektu VIPava, financiranem iz kohezijskih sredstev EU.

Po zaključku odstranjevanja lesne zarasti na pobočju nad Gojačami zaradi ureditve primernega gnezditvenega in prehranjevalnega habitata za hribskega škrjanca se mora Občina Ajdovščina osredotočiti na še nekaj dejavnosti projekta VIPava. V drugi polovici leta 2019 tako načrtujemo podpis pogodbe dolgoročnega varstva parcele nad Gojačami, na kateri se bo izvajala paša, sicer se bo očiščeno območje kaj kmalu ponovno zaraslo.

Prav tako smo začeli s pridobivanjem soglasij lastnikov privatnih parcel ob Tematski učni poti, ki bo povezovala vse občine doline Vipave. Potekala bo ob reki Vipavi, od izvira reke Vipave do italijanske meje. Celotna pot bo dolga okoli 40 km. V Italiji se bo pot povezala z že obstoječo italijansko potjo, ki vodi vse do izliva Soče. Glavno sporočilo poti bo vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom.

trte vipava Na 40 km dolgi poti je predvidena obnova 20 km poti. Na poti so predvidena počivališča s klopmi, kjer bodo nameščene tudi informacijske table. Na nekaj mestih trasa poti prečka glavno strugo reke Vipave. Nekatere premostitve bomo izkoristili v namene ptičjih opazovalnic, saj so vodne in obvodne ptice Vipavske doline zanimive in tako pogoste, da jih zlahka zapazimo. Sonaravno ptičjo opazovalnico bomo postavili tudi na območju opuščenega glinokopa Renče, ki predstavlja sekundarni habitat za številne zanimive vodne in obvodne ptice.

Odsek trase v občini Ajdovščina znaša približno 16 km. Na tem odseku se bo trasa v celoti odmaknila od glavnih cest in bo potekala deloma po desnem deloma po levem bregu reke Vipave. Na sami trasi se bo približala naseljem Dolenje, Velike Žablje in Brje. Na tem odseku trase so predvidena tri počivališča in dve manjši parkirišči na obstoječih razširitvah poti, ki bodo služile kot lokalne vstopne točke. Na določenih odsekih trase bo potrebno urediti premostitvene objekte čez manjše vodotoke.

VIPava OP20.01929
* Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska UNIJA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.