Odziv na mnenje Računskega sodišče glede Mlinotesta

datum: 20.03.2019
kategorija: Novice

Očitek Računskega sodišča, da Občina Ajdovščina pri pridobivanju kapitalske naložbe v družbo Mlinotest ni ravnala v skladu s predpisi, ni utemeljen, kar je občina med revizijo Računskemu sodišču tudi dokazovala, žal neuspešno.

Temeljni predpis, ki ureja to področje, je Zakon o javnih financah (ZJF), ki v 73. členu določa, da se občinski svet lahko odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem ščitijo občinski interesi. Drugi predpisi (od Ustave RS pa do Zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in njene strategije gospodarskega razvoja) ne samo, da takšnega ravnanja ne prepovedujejo, ampak pridobivanje vseh vrst premoženja celo določajo kot eno izmed nalog občine - kot samoupravne lokalne skupnosti s samostojnostjo opravljanja zadev javnega pomena. Med takšne zadeve sodi tudi omogočanje pogojev za razvoj občine na vseh področjih svojega delovanja. Občina je v zvezi s tem nakupom pridobila tudi več študij in mnenj priznanih pravnih strokovnjakov, iz katerih prav tako izhaja, da je takšna naložba v skladu s predpisi.

Ker je občina je v zvezi z nakupom te naložbe spoštovala določila vseh predpisov,  ki urejajo to področje, po našem prepričanju Računsko sodišče v tem mnenju postavlja za tovrstne nakupe pogoje, ki ne spadajo v obseg določil zakona in drugih predpisov, ampak ta določila nedopustno presegajo, saj določajo več in drugače, kot je določeno v zakonu. Zato je občina že v decembru 2018 začela postopek, da poda Državni zbor RS avtentično razlago 73. člena ZJF. Računsko sodišče žal ni počakalo na mnenje najvišjega zakonodajnega telesa.

Dejstvo je, da je nakup delnic Mlinotesta celo presegel namen oziroma pričakovanja – Mlinotest je ostal v  Ajdovščini (in v domačem lastništvu) in še naprej reže kruh številnim občanom ter danes posluje z dobičkom, po prodaji delnic pa je postal tudi občinski proračun bogatejši za skoraj sto tisoč evrov. Stopnja donosnosti te naložbe je bila torej 9 odstotna.  

P.s.: Računsko sodišče je sicer 12. 12. 2015 v zvezi s tovrstnimi naložbami izdalo Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin. Občina je nakup delnic izvedla 8. 5. 2015, torej več kot pol leta pred izdajo tega mnenja, zato bi Računsko sodišče moralo presojati o pravilnosti poslovanja občine po predpisih in usmeritvah, ki so veljali na dan nakupa teh delnic.