Uporabniki pomoči na domu podražitve ne bodo občutili

datum: 14.03.2019
kategorija: Novice

Občine so po zakonu dolžne organizirati in (so)financirati javno službo pomoči družini na domu. Za ta namen Občina Ajdovščina prispeva več kot četrt milijona evrov letno. Število vključenih občanov v storitev pomoči družini na domu je do leta 2017 naraščalo (do 126), lani pa za spoznanje upadlo.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene osnovne pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, se pa zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, tako da občanom ni treba v domove za starejše, ki so že sicer polno zasedeni.

Pomoč na domu v občini Ajdovščina trenutno koristi 119 upravičencev, občina pa mora po zakonu pokriti najmanj polovico cene storitve. Izvajalca sta Dom starejših občanov Ajdovščina (načeloma za območje na levi strani Hublja) in Zavod za socialno oskrbo Pristan iz Vipave (zahodno od Hublja). Dom starejših občanov ima zaposlenih 6 oskrbovalk, Pristan pa devet.

Z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je socialnim oskrbovalkam z novim letom plača zvišala za en plačni razred, s tem pa je tudi višja cena storitve. Občinski svet je na zadnji seji odobril izvajalcema višjo ceno oskrbe, vendar podražitve uporabniki ne bodo občutili, saj bo razliko pokrila občina. Občani bodo še naprej plačevali 5,80 evra za uro oskrbe, ob nedeljah 7,50 in na praznik 8 evrov. Ob nedeljah in praznikih oskrbo potrebuje bistveno manj občanov, okrog 20.

Občina Ajdovščina bo tako subvencionirala skoraj 70 odstotkov storitve, kar je med višjimi odstotki v državi. Svojo socialno naravnanost pa Občina Ajdovščina potrjuje še s tem, da storitev koristi 93 % ciljne populacije iz nacionalnega plana socialne varnosti, kar predstavlja eno najvišjih pokritosti v Sloveniji.

Poleg tega so prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem varstvu oproščeni plačila pomoči na domu v celoti, zanje je v proračunu rezerviranih še dodatnih 10.000 evrov.