Ustanovna seja Občinskega sveta

datum: 06.12.2018
kategorija: Novice

Popoldne bo prva oziroma ustanovna seja novoizvoljenega občinskega sveta. Sejo bo do slovesne izjave župana vodil najstarejši svetnik.

Predlog dnevnega reda:

1.      Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;

2.      Seznanitev s poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in o izidu volitev župana;

3.      Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana, za pregled vsebine in upravičenosti prispelih pritožb ter za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana;

4.      Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev mandatov članov občinskega sveta;

5.      Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom župana in ugotovitev izvolitve župana;

6.      Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor;

7.      Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sejo bo do slovesne izjave župana vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik, to je Zvonko Vidmar.