V delu OPPN za cesto Ajdovščina – Predmeja na območju plazu Stogovce

datum: 04.10.2018
kategorija: Novice

Še do 10. oktobra traja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev za del ceste Ajdovščina – Predmeja, na območju, kjer je bila poškodovana s plazom. Včeraj pa je potekala tudi javna razprava.

Naročnik dokumenta je država, v sodelovanju z Občino Ajdovščina. S strani pripravljavcev načrta so se javne razprave udeležili vodja sektorja za investicije v državne ceste Tomaž Willenpart, Družbo za razvoj investicij sta zastopala Mojca Novak in Ladi Wohinz, prisotna pa sta bila tudi izdelovalec idejnega projekta Miran Lozej iz podjetja SPIT ter izdelovalec OPPN Tomaž Mohorko iz podjetja Projekt. S strani zainteresirane javnosti pa so se razprave udeležili lastniki zemljišč na obravnavanem območju in predstavniki Krajevne skupnosti Lokavec. Vprašanja in pripombe so se nanašale predvsem na odkup in cene zemljišč, pa tudi na način ureditve odvodnjavanja ter čas trajanja postopkov. Pripravljavci so pojasnili, da se bodo vsi postopki pričeli odvijati po sprejetju OPPN. Dopolnitve, ki jih je v pretežni meri zahtevala Agencija za vode RS, se nanašajo predvsem na ureditev meteornih odvodnikov, delno pa se spreminja tudi trasa na začetku novozgrajene ceste, predvsem zaradi naklona v ostrem ovinku.

Po zaključku javne razgrnitve bo delovna skupina pripravila stališča do pripomb in predlogov, nato bo dopolnjen predlog OPPN izdelan. Sledilo bo pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, pripravljen predlog bo potem moralo potrditi še Ministrstvo za okolje in prostor. Ko ga bo sprejel tudi Občinski svet Občine Ajdovščina, predvidoma spomladi prihodnje leto, se bodo lahko začeli postopki pridobivanja zemljišč, izdelave projektne dokumentacije ter uresničevanje zastavljenih načrtov na terenu.