Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina in k. o. Vipavski Križ

datum: 21.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina in k. o. Vipavski Križ.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z družbo AVTOMARK PA Trgovina in storitve d.o.o. skleniti neposredno menjalno pogodbo za zemljišča na območju obrtnih con, s katero bo po pravnomočni ukinitvi javnega dobra odsvojila nepremičnine na območju k.o. Ajdovščina, parc. št. 1311/7, parc. št. 1391 in parc. št. 1395 (skupno 1367m2, OC Pod Fructalom) ter pridobila nepremičnini v k.o. 2392 Vipavski Križ, parc. št. 3505/4 in 3506/1 (skupno 1271m2, OC Pod Železnico).  Zemljišča so ovrednotena na 40€/m2, pri čemer se razlika v vrednosti doplača.

Morebitni drugi interesenti za občinska zemljišča lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu  oz. ponudbo, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina z interesenti napravila pogovore in pogajanja ter sklenila posel, ki bo najugodnejši zanjo.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 91 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-83/2018

Datum:   21. 8. 2018

Namera z grafično prilogo