Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vipavski Križ

datum: 12.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vipavski Križ, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja zidu.

Številka: 35024-76/2017-2

Datum: 12.10.2017 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 –ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 1070/724 k.o. 2391 Vipavski Križ za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zidu v dolžini 39,91 m in v širini 0-0,86 m ter v skupni površini 19,49 m2; kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1070/89 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera zid Vipavski Križ