Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Planina

datum: 09.08.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Planina.

Številka: 35024-28/2017-3

Datum: 9. 8.2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 433/318 k.o. 2399 Planina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 29,00 m, širini 0,50 m in površini 14,50 m2,

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje TK voda v dolžini 29,00 m, širini 0,50 m in površini 14,50 m2,

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 29,00 m, širini 0,50 m in površini 14,50 m2,

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 433/310 k.o. 2399 Planina.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera