Razpis za inovacije do konca marca

datum: 14.03.2017
kategorija: Novice

Javni razpis za spodbujanje inovacij v letu 2017 se počasi izteka – zadnji marčevski dan je tudi zadnji rok za prijavo na razpis.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav. Sredstva se zato namenja za sofinanciranje stroškov pridobitve patenta oziroma stroškov zaščite izdelka, stroškov izdelave začetnega prototipa, stroškov dokumentiranih inovativnih tehničnih rešitev, idej ali raziskovalnih nalog.

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja majhna enota, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj.

Pri razvrščanju predlogov bodo upoštevani ocenjevalni kriteriji, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji. Prejete vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji pisno obveščeni do 30. aprila 2017.

Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2017 znaša10.000 evrov, dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 24. novembra 2017.

Vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu 365 91 26 (Janez Furlan) in 365 91 35 (Doris Grmek).

Pisne vloge z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE 2017« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje do 31. marca 2017, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

Celotno besedilo s podrobnejšimi pogoji in navodili je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina.