Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje

datum: 09.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja kanalizacije in fekalne kanalizacije.

Številka: 35024-33/2015-2

Datum: 8.12.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 236/5 k.o. 2380 Šturje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 1,20 m ter širini 0,50 m in za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 1,20 m ter v širini 0,50 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 233/12, 236/4, obe k.o. 2380 Šturje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera