Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 22.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku del zemljišča s parc. št. 492/1 k.o. Ajdovščina, v izmeri 10 m2 na Gregorčičevi ulici in najugodnejšemu ponudniku del zemljišča s parc. št. 464/1 k.o. Ajdovščina, v izmeri 10 m2, na Lokarjevem drevoredu, obe za potrebe postavitve kioska, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Dela zemljišč, ki se oddajata, sta namenjena zgolj postavitvi kioska, zato se lahko na objavljeno namero prijavijo le osebe, ki bodo oddana zemljišča uporabljala za te potrebe.

V najemni pogodbi bo natančno naveden del zemljišča, ki se oddaja.

Izklicna mesečna najemnina za posamezen del zemljišča iz prve točke znaša 30,00 eur (izračunano skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008)).

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina. Ponudnik mora v svoji prijavi na objavljeno namero navesti na kateri del parcele se prijavlja (glej skici).

Pogodba bo sklenjena posebej, za vsak del zemljišča, in sicer s ponudnikoma, ki bosta ponudila najugodnejšo ceno, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-121/2009

               478-120/2009

Datum:   19.12.2014        

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe