Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2014

datum: 16.01.2014
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2014.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 (Uradni list RS št. 12/13, 110/13) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2014

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

a)     prireditve v sklopu Vertovčevega leta 2014,

b)     prireditve silvestrovanje v občini Ajdovščina 2014,

c)     druge prireditve ter Ajdovščina v maju 2014,

katerih cilj je povečanje obiska v občini Ajdovščina ter promocija in turistični razvoj kraja. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1.1.2014 do 31.12.2014.

II. Na razpis se lahko prijavijo:

- pravne in fizične osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s sedežem v občini Ajdovščina,

- društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v občini Ajdovščina

- druge pravne osebe in fizične osebe, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina.

- društva, ki so registrirana najmanj eno leto.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Ajdovščina.

III. Višina razpoložljivih sredstev je:

a)      prireditve v sklopu Vertovčevega leta 2014; 7.000,00 EUR,

b)      za prireditev Silvestrovanje 2014; 7.000,00 EUR,

c)      za sklop drugih prireditev ter Ajdovščina v maju; 11.500,00 EUR.

V kolikor sredstva pod sklopom prireditev Ajdovščina v maju, ne bodo podeljena zaradi neustreznih prijav, se ta sredstva porazdelijo na sklop druge prireditve.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje turističnih prireditev«.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Rok izvedbe:  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2014.

V. Pogoji in merila za dodelitev sredstev:

a)     prireditve v sklopu Vertovčevega leta

V sklop Vertovčevega leta sodijo prireditve, ki se bodo vključile v skupno obeleževanje pomembnih obletnic v povezavi z Matijo Vertovcem, v času od 28. januarja do vključno Pohoda po Vertovčevih poteh, konec novembra 2014.

Sofinancirane bodo prireditve, ki:

- se bodo odvijale na območju zgornje Vipavske doline (Ajdovščina, Vipava)

- se bodo povezovale v skupni projekt Vertovčevo leto 2014 (sodelovanje s krovnimi organizatorji)

Dogodki so lahko vsakovrstni in namenjeni različni ciljni publiki, sestavljeni so lahko iz kulturnih, družabnih, pa tudi strokovnih vsebin.

Organizator posameznega dogodka (prireditve) je dolžan sam poskrbeti za vsa potrebna dovoljenja in prijavo prireditve ter varnost obiskovalcev.

b)     prireditev Silvestrovanje v Ajdovščini 2014

Organizator mora zagotoviti:

- silvestrovanje, ki naj poteka na Lavričevem trgu in sicer 31.12.2014;

- družabni program, ki temelji na glasbi v živo;

Organizator prireditve, je dolžan poskrbeti za varnost obiskovalcev, ter pravočasno poskrbeti za vsa potrebna dovoljenja in prijave prireditve. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

Izbran bo en organizator. Prednost bo imel tisti organizator, ki bo poleg družabnega programa, ki temelji na glasbi v živo zajemal tudi ognjemet.  

c)     Druge prireditve ter prireditev Ajdovščina v maju

Druge prireditve:

Na javni razpis lahko upravičenci prijavijo izvedbo prireditev na območju občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:

- so del celovitega programa prireditve z daljšim obdobjem trajanja ali povezujejo več akterjev skupnem projektu (društva, krajevne skupnosti, ponudniki turističnih produktov in storitev, podjetja, zavodi…)

- tradicionalne prireditve, ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine Ajdovščina;

- prireditve, ki so sestavni del celovite turistične ponudbe občine Ajdovščina in imajo promocijske učinke;

- tradicionalni pohodi, ki imajo urejene in vzdrževane tematske poti in zajemajo obiskovalce izven meja občine Ajdovščina; 

- so sestavljene iz domače produkcije (animacije, delavnice, sejmi domačih pridelkov in izdelkov, prikazi starih običajev, degustacije)

- oživljajo mestno in vaška jedra;

- ohranjajo dediščino in oživljajo ljudske običaje

Merila za dodelitev sredstev:

1. Reference organizatorja:

Izkušnje na področju organizacije prireditev, pregled kakovosti izvedenih aktivnosti in njihova odmevnost (število obiskovalcev, ocene kritikov, ipd). 

Prijavitelj z več referencami za izvedbo prireditev ter s pozitivno kritiko ter večjim številom obiskovalcev prejme višje število točk.

Upoštevane bodo le javno objavljene reference, ki na dan roka za predložitev vlog na ta javni razpis ne bodo starejše od 3 let.

Največje število točk po tem merilu je 10 točk.

2. Kakovost predlaganega programa in realna možnost izvedbe:

2.1 Pestrost in aktualnost programa

Prireditve, katerih program je sestavljen iz domače produkcije ter prireditve, ki poleg osrednjega dogodka ponudijo obiskovalcem dodatne animacije (delavnice, prikazi, degustacije, ipd,) prejmejo višje število točk.

Najvišje število točk po tem merilu je 5 točk.

2.2 Tradicionalnost prireditev

Tradicionalne prireditve (prireditve, ki se odvijajo najmanj tretjič zapored) prejmejo 3 točke. Ostale prireditve se oceni z 0 točkami.

2.3 Organizacijska zahtevnost prireditve

Prireditve, pri katerih sodeluje večje število članov društva oz. podjetja, večje število sodelujočih ali prireditve, ki so tehnično zahtevnejše ipd, prejmejo višje število točk.

Največje število točk po tem merilu je 5 točk.

2.4 Primernost lokacije in logistika

Prireditve, ki so za obiskovalce prijaznejše (dostop, parkiranje, kampiranje, druga ponudba za udobje gosta oziroma obiskovalca, ipd), prejmejo višje število točk.

Največje število točk po tem kriteriju sta 2 točki.

3. Varovanje in promocija naravne, kulturne in etnološke dediščine:

Prireditve, ki vključujejo prikaze običajev, postavljanje obeležij, označevanje dediščine, tematske pohode in druge, okolju in ljudem prijazne prireditve, prejmejo višje število točk.

Najvišje število točk po tem merilu je 10 točk.

4. Spodbujanje novih turističnih produktov in upoštevanje strategije razvoja turizma:

4.1 Prireditve, ki zajemajo inovativne ideje in pristope, prejmejo višje število točk.

Največje število točk po tem merilu je 5 točk.

4.2 Prireditve, ki so skladne z lokalno, regionalno ali državno strategijo razvoja turizma, prejmejo višje števil točk. Največje število točk je 5 točk.

5. Marketinški načrt:

Vloga, kateri je priložen izdelan marketinški načrt prireditve ali dogodka in vsebuje različne načine oglaševanj (plakati, letaki, brošure, načrt distribucije, morebitni prevodi v tuje jezike, plačljiva oglaševanja v medijih, možnosti brezplačnih oglaševanj v medijih, ipd) prejme višje števil točk.

Najvišje število točk po tem merilu je 10 točk.

6. Ciljna publika:

Prireditve, ki so namenjene široki množici obiskovalcev, prejmejo višje število točk v primerjavi s prireditvami, namenjenimi samo določeni ciljni publiki.

Največje število točk po tem merilu je 5 točk.

7. Dostopnost prireditve (dogodka):

Prireditve, ki so za obiskovalce brezplačne, prejmejo 10 točk.

Prireditve, za katere organizator obiskovalcem zaračunava vstopnino, ne dobijo točk.

8. Trajanje prireditve in termini priredite:

8.1. Večdnevne prireditve

Prireditve, ki vsebujejo dnevna in večerna dogajanja, se točkujejo z 10 točkami.

Prireditve, ki se dogajajo preko dneva in ne tudi zvečer, prejmejo 7 točk.

Prireditve, katerih dogodki so umeščeni zgolj v večerni termin, se točkujejo s 3 točkami.

8.2. Enodnevne prireditve

Prireditve, ki trajajo večji del dneva, se oceni s 5 točkami.

Prireditve, ki trajajo manj kot pol dneva ali so časovno umeščene v večerni čas, ne pridobijo točk.

9. Povezovalni moment:

Prireditve, ki so vpisane v letne koledarje dogodkov (TZS, ŠZS, ipd), prejmejo 3 točke.

Društva, ki so člani zveze društev, prejmejo 2 točki.

Društva ali podjetja, ki se pri organizaciji in izvedbi prireditve povezujejo z ostalimi društvi ali podjetji iz občine, prejmejo 2 točki.

Društva ali podjetja, ki se pri organizaciji in izvedbi prireditve povezujejo z ostalimi društvi ali podjetji iz regije, z namenom promocije območja občine Ajdovščina, prejmejo 3 točke.

10. Pridobivanje sredstev iz drugih virov ali zagotavljanje lastnih sredstev

Organizator, ki izkazuje višji delež lastnih, sponzorskih in drugih sredstev, prejme večje število točk. Največje število točk po tem kriteriju je 10 točk.

Maksimalno število točk je 100.

Do sofinanciranja so upravičene tiste vloge, ki prejmejo najmanj 40 točk.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:

- zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje;

- kulturne prireditve, ki so predmet drugih razpisov;

- športna prireditve, tekmovanja, turnirji zabavno rekreativne narave, ki so financirani iz drugih razpisov občine Ajdovščina;

- obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne širši javnosti;

- šagre.

Prireditev Ajdovščina v maju:

Prireditev se mora odvijati na Lavričevem trgu ali njegovi neposredni okolici in sicer med 09.05.2014 in 11.5.2014.

Program prireditve Ajdovščina v maju mora biti obvezno:

- namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev;

- sestavljen iz kakovostnih kulturnih in zabavnih vsebin;

- sestavljen iz domače produkcije ter prireditev, ki poleg osrednjega dogodka ponudijo obiskovalcem dodatne animacije: 1. delavnice, 2. sejem domačih pridelkov, izdelkov in produktov, 3. prikazi običajev, 4. degustacije;

- pripravljen v sodelovanju z drugimi domačimi društvi in organizacijami;

- sestavljen iz prireditev in dogodkov, ki so razporejeni skozi ves dan, vse dni trajanja prireditev, z večernimi zaključki, usklajenimi z Odlokom o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Poleg tega mora organizator poskrbeti za:

- promocijo in oglaševanje prireditve, tudi izven meja občine Ajdovščina;

- varnost obiskovalcev, bližnjih prebivalcev ter kulturne in naravne dediščine v bližnji okolici prireditvenega prostora;

- obvestiti mora bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo;

- pridobiti vsa potrebna dovoljenja in poskrbeti za pravočasno prijavo prireditve.

Prireditev mora biti dostopna obiskovalcem brez vstopnine.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program zgolj enega organizatorja, ki bo v celoti ustrezal zgoraj navedenim merilom.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki:

- so v stečajnem postopku,

- prijavljajo izvedbo promocijskih aktivnosti, ki so več kot 30% ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve do največ 50% celotne vrednosti prijavljenega projekta. Delež sofinanciranja je odvisen od višine razpoložljivih sredstev glede na celotno  višino v vlogah zaprošenih sredstev. Vloge, ki bodo zadostile večjemu številu meril in pogojev, bodo ocenjene z višjim številom točk. Merila in pogoji iz tega odstavka so med seboj enakovredni.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

VI. Razpisna dokumentacija vsebuje:

1. obrazec, iz katerega so razvidni podatki o prosilcu: ime in priimek ali naziv prosilca,  točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, št. TRR, davčna številka 
2. fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a  (oziroma Statističnega urada RS)
3. fotokopijo potrdila o registraciji (za društva odločba o vpisu društva v register društev, za krajevne skupnosti potrdila o registraciji ni potrebno dostaviti),

4. izdelan program za vsako prireditev posebej:

- podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve;

- vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),

5. dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve, če je le ta mednarodna,
6. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.

VII. Naknadno zahtevana dokumentacija:

S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec po realizaciji projekta predložiti še:

- poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila (fotokopije računov),

- finančni obračun prireditve.

VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

IX. Roki za predložitev vloge:

Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 24.02.2014 do 10 ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2014«

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključku razpisa.

XI. Informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku  dvignejo v vložišču Občine Ajdovščina.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel.št.: 05/365-91-35 (Doris Grmek).

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Številka: 41031-2/2014-1

Datum: 09.01.2014                                                                    

Občina Ajdovščina

Župan Marjan Poljšak

Besedilo javnega razpisa - promocija

Razpisna dokumentacija 2014 za sklop A in B

Razpisna dokumentacija sklop C