Ajdovski občinski svet sprejel lokalni koncept ravnanja z odpadki

datum: 18.10.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Na včerajšnji seji so ajdovski svetniki občinskega sveta nadaljevali z razpravo o konceptu gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki v naši občini, ki je bila na 31. redni seji prekinjena. Po dolgi razpravi so se odločili za podporo lokalnemu konceptu ravnanja z odpadki.

Sprejeti so bili sklepi:

-         o potrditvi Koncepta gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina od 2013 naprej;

-         o nadaljnjem sodelovanju Občine v regijskem projektu R CERO, vendar le v deležu že vloženih sredstev – na tej podlagi bo izdelan aneks k pogodbi;

-         o pooblastilu županu za podpis pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja, pod pogojem, da bo predhodno sprejet aneks k pogodbi.

Za lokalni koncept gospodarjenja s komunalnimi odpadki je glasovalo 8 svetnikov, proti jih je bilo 7, ostali prisotni so bili vzdržani (2 svetnika sta bila odsotna).

Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina od leta 2013  

Primerjava Rcero1. Še naprej bomo sledili 26.6.2008 na Občinskem svetu sprejeti Strategiji nadaljnjega razvoja dejavnosti z odpadki za obdobje 2009-2015, ki nas usmerja, da s čim manjšimi stroški čim bolj učinkovito in okoljsko ustrezno ravnamo z odpadki, kar pomeni čim večji delež odpadkov uporabiti ali predelati in obenem čim manjši delež odpadkov zakopavati.

2. Naše nadaljnje sodelovanje v projektu RCERO bomo prilagodili tako, da uresničevanje naše Strategije ravnanja z odpadki ne bo bistveno ogroženo (priloga sklep št. 2).

3.  Zaradi izredno spremenjenih okoliščin v dejavnosti ravnanja z odpadki je postal sedanji projekt RCERO ekonomsko neracionalen, ker so predvidene količine preostanka mešanih komunalnih odpadkov nerealne (za območje občine Ajdovščina po pogodbi iz leta 2008 so se količine odpadkov iz 6.434 ton zmanjšale na okrog 3.500 ton) in bo imel negativni vpliv na stroške ravnanja z odpadki, kar bo pomenilo še dodatno finančno obremenjevanje občanov ali pa potrebo po zagotavljanju subvencije iz občinskega proračuna za pokrivanje obratovalnih stroškov in amortizacije.

4.     Ker ne želimo ovirati občin, ki verjamejo oziroma so zase izračunale utemeljenost in primernost projekta RCERO, jim ponujamo, da prevzamejo investicijski delež Občine Ajdovščina in pravice, ki izhajajo iz tega, kot so to že storile v primeru Občine Idrija, Občina Ajdovščina pa ostaja v projektu sodelujoča s količinami in kot formalni soustanovitelj javnega podjetja, seveda brez pravic, ki jih nosi sofinanciranje (enotna cena za sprejem odpadkov).

5.    Vsem ostalim občinam Severne Primorske ponujamo, da proučijo in obravnavajo naš “Predlog gospodarjenja z odpadki v ajdovskem zbirnem odpadkovnem območju”, ki bi ob ustrezni izvedbi pomenil nižje stroške za občane in Občine, predvsem bistveno nižje stroške amortizacije opreme in objektov. Po tem predlogu je potrebno obstoječe centre za ravnanje z odpadki, lahko tudi kot pretovorne postaje, nadalje postopno urejati in izpopolnjevati z bistveno nižjimi stroški za investicije od obravnavane investicije RCERO.

 Obrazložitev

Razlogi za oblikovanje navedenega predloga koncepta gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju Občine Ajdovščina so številni, najbolj pomembni so naslednji:

-       projekt RCERO Nova Gorica je zaradi izrednega realnega zmanjšanja količin mešanih komunalnih odpadkov, med drugim tudi zmanjšanja zaradi izstopa Idrije, postal ekonomsko neracionalen, k čemur bistveno prispeva tudi pospešeno ločeneno zbiranje odpadkov v gospodinjstvih in v proizvodnih podjetjih;

-       izkušnje RCERO iz drugih regij Slovenije: Koroška, Prekmurje, Dolenjska ter nasploh dogajanja na področju ravnanja z odpadki na ravni Slovenije, so zahtevale in še naprej zahtevajo ponoven temeljiti razmislek o smiselnosti do sedaj veljavnih smernic Ministrstva za okolje o oblikovanju regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ki vključujejo relativno prevelike sisteme za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov;

-       pri vzpostavljanju regijskih centrov je zaradi racionalnosti, smiselno čim bolj izrabiti že obstoječo infrastrukturo v občinskih in subregijskih centrih za ravnanje z odpadki;

-       Severna Primorska (z ali brez Idrije) je brez dvoma sposobna združiti strokovno znanje in infrastrukturo v enovit sistem ravnanja z odpadki, od uporabnika do izrabe odpadkov (reciklaža reciklabilnih odpadkov, sežig gorljivih odpadkov, odlaganje ostanka, odlaganje inertnih odpadkov).

Občina Ajdovščina je v projektu RCERO Nova Gorica do sedaj sodelovala maksimalno konstruktivno, predvsem s ciljem znižanja nepotrebnih investicijskih stroškov in ureditve ustrezne pogodbe med partnerji. Z izstopom občine Idrija ter zaradi zaprtja odlagališča Volče (Komunala Tolmin) in grožnje zaprtja obstoječih odlagališč Stara Gora (Komunala Gorica) in Dolga Poljana (KSD Ajdovščina) se je položaj še dodatno bistveno poslabšal ter so naša kritična razmišljanja in iskanje drugačne rešitve še bolj nujna.

Predlagani koncept je nadaljevanje smeri, ki smo si jo zastavili v naši subregiji že leta 2002 in predvsem v letu 2008 s sprejeto Strategijo nadaljnjega razvoja dejavnosti z odpadki za obdobje 2009-2015. Da bi našemu konceptu lahko sledili, pa bi morali biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji, predvsem zagotovitev ustrezno velikega pokritega prostora v Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina (Dolga Poljana), v katerega bi premestili obstoječo sortirno linijo, objekt pa bi nam služil tudi za začasno skladiščenje nekaterih vrst odpadkov. Potrebna je torej ustrezna infrastruktura v Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina, podoben tehnološki sklop na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Stara gora) in, zelo bistveno, poenoten sistem zbiranja in prevoza odpadkov v celotni regiji. S tem bi bil po našem mnenju zagotovljen najbolj optimalen in racionalen način ravnanja z odpadki v regiji.

Občina Ajdovščina