Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 30.05.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 

Občina Ajdovščina odda v najem Cigoj Janiju, ulica Vena Pilona 14, 5270 Ajdovščina prostor št. 7/a v izmeri 36,30 m2 v drugem nadstropju stavbe št.1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina.

Najemnik lahko v prostoru opravlja dejavnost  likovnega ustvarjanja-likovni atelje.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in lahko  tudi stroške rednega vzdrževanja prostorov.

Najemno razmerje se sklepa za dobo 5 let. Občina lahko odpove najem  z odpovednim rokom 3. mesecev.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem opisanih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

DIREKTOR

Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.

Pripet dokument z grafičnim prikazom