Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 03.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-10/2013-2

Datum: 3.4.2013

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer, na parc. št. 4491/0 k.o. 2376 Šmarje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje, in sicer, zračnega NN voda v dolžini 16,69m in širini 1m, ter zračnega TK voda v dolžini 16,41m in širini 1m,  kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 179/2  k.o. 2396 Šmarje.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.