JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v letu 2013

datum: 15.02.2013
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2013.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS št. 13/12, 12/13) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2013

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

a)     prireditve Ajdovščina v maju,

b)     prireditve silvestrovanje v občini Ajdovščina 2013,

c)     drugih prireditev,

katerih cilj je povečanje obiska v občini Ajdovščina ter promocija in turistični razvoj kraja. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1.1.2013 do 31.12.2013.

II. Na razpis se lahko prijavijo:

-                     pravne in fizične osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s sedežem v občini Ajdovščina,

-                     društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v občini Ajdovščina

-                     druge pravne osebe in fizične osebe, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Ajdovščina.


III. Višina razpoložljivih sredstev je:

a)     za prireditev Ajdovščina v maju 2013; 8.000 EUR,

b)     za prireditev Silvestrovanje 2013; 5.000 EUR, sredstva zagotovljena s proračunom občine Ajdovščina za leto 2014,

c)      za sklop drugih prireditev; 17.000 EUR.

V kolikor sredstva pod sklopom prireditev Ajdovščina v maju, ne bodo podeljena zaradi neustreznih prijav, se ta sredstva porazdelijo na sklop drugih prireditev.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje turističnih prireditev«.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Rok izvedbe:  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2013.

V. Pogoji in merila za dodelitev sredstev:

a)     prireditev Ajdovščina v maju

Prireditev se mora odvijati na Lavričevem trgu ali njegovi neposredni okolici in sicer med 10.05.2013 in 12.5.2013.

Program prireditve Ajdovščina v maju mora biti obvezno:

namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev; sestavljen iz kakovostnih kulturnih in zabavnih vsebin; sestavljen iz domače produkcije ter prireditev, ki poleg osrednjega dogodka ponudijo obiskovalcem dodatne animacije: 1. delavnice, 2. sejem domačih pridelkov, izdelkov in produktov, 3. prikazi običajev, 4. degustacije; pripravljen v sodelovanju z drugimi domačimi društvi in organizacijami; sestavljen iz prireditev in dogodkov, ki so razporejeni skozi ves dan, vse dni trajanja prireditev, z večernimi zaključki, usklajenimi z Odlokom o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Poleg tega mora organizator poskrbeti za:

·        promocijo in oglaševanje prireditve, tudi izven meja občine Ajdovščina;

·        varnost obiskovalcev, bližnjih prebivalcev ter kulturne in naravne dediščine v bližnji okolici prireditvenega prostora;

·        obvestiti mora bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo;

·        pridobiti vsa potrebna dovoljenja in poskrbeti za pravočasno prijavo prireditve.

Prireditev mora biti dostopna obiskovalcem brez vstopnine.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program zgolj enega organizatorja, ki bo v celoti ustrezal zgoraj navedenim merilom.

b.)   prireditev Silvestrovanje v Ajdovščini 2013

Organizator mora zagotoviti:

·        silvestrovanje, ki naj poteka na Lavričevem trgu in sicer 31.12.2013;

·        družabni program, ki temelji na glasbi v živo;

Organizator prireditve, je dolžan poskrbeti za varnost obiskovalcev, ter pravočasno poskrbeti za vsa potrebna dovoljenja in prijave prireditve. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

Izbran bo en organizator. Prednost bo imel tisti organizator, ki bo poleg družabnega programa, ki temelji na glasbi v živo zajemal tudi ognjemet.   

c.)   Druge prireditve

Na javni razpis lahko upravičenci prijavijo izvedbo prireditev na območju občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:

·        so del celovitega programa prireditve z daljšim obdobjem trajanja ali povezujejo več akterjev skupnem projektu (društva, krajevne skupnosti, ponudniki turističnih produktov in storitev, podjetja, zavodi…)

·        tradicionalne prireditve, ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine Ajdovščina;

·        prireditve, ki so sestavni del celovite turistične ponudbe občine Ajdovščina in imajo promocijske učinke;

·        tradicionalni pohodi, ki imajo urejene in vzdrževane tematske poti in zajemajo obiskovalce izven meja občine Ajdovščina; 

·        so sestavljene iz domače produkcije (animacije, delavnice, sejmi domačih pridelkov in izdelkov, prikazi starih običajev, degustacije)

·        oživljajo mestno in vaška jedra;

·        ohranjajo dediščino in oživljajo ljudske običaje

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:

·        zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje;

·        kulturna prireditve, ki so predmet drugih razpisov;

·        športna tekmovanja, turnirji zabavno rekreativne narave, ki so financirani iz drugih razpisov občine Ajdovščina;

·        obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne širši javnosti;

·        šagre.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki:

·        so v stečajnem postopku,

·        prijavljajo izvedbo promocijskih aktivnosti, ki so več kot 30% ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve do največ 50% celotne vrednosti prijavljenega projekta. Delež sofinanciranja je odvisen od višine razpoložljivih sredstev glede na celotno  višino v vlogah zaprošenih sredstev. Vloge, ki bodo zadostile večjemu številu meril in pogojev, bodo ocenjene z višjim številom točk. Merila in pogoji iz tega odstavka so med seboj enakovredni.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

VI. Razpisna dokumentacija vsebuje:

1. obrazec, iz katerega so razvidni podatki o prosilcu: ime in priimek ali naziv prosilca,  točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, št. TRR, davčna številka 
2. fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a  (oziroma Statističnega urada RS)
3. fotokopijo potrdila o registraciji (za društva odločba o vpisu društva v register društev, za krajevne skupnosti potrdila o registraciji ni potrebno dostaviti),

4. izdelan program za vsako prireditev posebej:

-                     podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve;

-                     vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),

5. dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve, če je le ta mednarodna,
6. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.


VII. Naknadno zahtevana dokumentacija:

S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec po realizaciji projekta predložiti še:

-                     poročilo o izvedbi prireditve,

-                     finančni obračun prireditve.


VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

IX. Roki za predložitev vloge:

Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 18.03.2013 do 10 ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2013«

Številka: 41031-03/2013

Datum: 07.02.2013


Občina Ajdovščina

Župan Marjan Poljšak s.r.

Besedilo razpisa - sofinanciranje prireditev

 

Vloga razpisa - sofinanciranje prireditev