Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 31.01.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. SUZANI VIDMAR-KOVŠCA, Ravne 14,  investitorju gradbenega posega na  stanovanjski hiši,  parc. št. *218 k.o. 2384 Črniče, se odda v najem , del parc. št. 1699/1 k.o. (2384) Črniče, na severnem in južnem delu parcele št. *218/0 k.o. (2384) Črniče v izmeri  28 m2, kot je označeno na skici, ki je priloga sklepa.

2. Zemljišče se odda v najem  v obdobju med 1.3.2013  in 1.3.2015 za čas izvajanja del, to je 4 mesece. Točen čas najema se določi po obvestilu najemnika o pričetku izvajanja del.

3. Najemnina je izračunana na  podlagi določil Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) in znaša 22, 40 EUR mesečno.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanih zemljišč in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu Občine Ajdovščina za sklenitev neposredne najemne  pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.                                                             

 

DIREKTOR

Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.

Dokument z grafično prilogo