Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 10.12.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-84/2012-2

Datum: 10.12.2012 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičnini par. št.:

-          1652/5 k.o. 2380 Šturje, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo kablovoda za nizkonapetostno omrežje v dolžini 40,00m in širini 1,00m, ter dveh kabelskih jaškov, vsakega površine 1,00m2;

-          1656/3 k.o. 2380 Šturje, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo kablovoda za nizkonapetostno omrežje v dolžini 125,00m in širini 1,00m, ter treh kabelskih jaškov, vsakega površine 1,00m2;

 za 30 let, v korist vsakokratnega služnostnega upravičenca.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.