Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 20.07.2012
kategorija: Javni razpisi

Številka: 35024-61/2012-2
Datum: 20.7.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE
IN
POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE
 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi osebne služnosti na parc. št. 974/114 k.o. 2373 Col, in sicer, izgradnje, poteka, vzdrževanja in obnove elektrovoda, v širini 1,00m in dolžini 1,00m, ter na parc. št. 997/1 k.o. 2373 Col, izgradnje, poteka, vzdrževanja in obnove elektrovoda v širini 1,00m in dolžini 19,00m, vodovoda v širini 0,50m in dolžini 12,00m in enega vodomernega jaška v površini 0,29m2, ter posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severozahodnem delu objekta na parc. št. 997/8 k.o. 2373 Col, v zračni prostor dela parc. št. 997/1 k.o. 2373 Col, skupne površine 2,1m2, za 30 let, v korist vsakokratnega služnostnega upravičenca.

Služnostna pravica in posebna pravica uporabe se nameravata ustanoviti z neposredno pogodbo za določen čas 30 let v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK l.r.