Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 17.07.2012
kategorija: Javni razpisi


Številka: 35024-60/2012-2
Datum: 17.7.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 72/62 k.o. 2380-Šturje, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega voda v širini 0,5m in dolžini 6,00m, kot izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 72/17 k.o. 2380-Šturje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK